Sukladno članku 26. i 28. Statuta Hrvatskog apiterpijskog društva (u daljnjem tekstu Društvo) redovna Skupština Društva dana 14. travnja 2012. godine donosi

ETIČKI KODEKS

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVA

1. Temeljna načela

 

Članak 1.

 

Apiterapija je zdravstvena djelatnost unutar koje je članu Društva časna dužnost svoje životno usmjerenje i svoju stručnost posvetiti čestitoj uporabi pčelinjih proizvoda u cilju poboljšanja zdravlja, te uklanjanja boli, patnje i nesposobnosti za rad ljudi i životinja.

 

Članak 2.

 

Svoje će stručne savjete i preporuke pružati jednako svima, bez obzira na dob, spol, rasu, narodnost, vjersko ili političko uvjerenje, te društveni položaj, a poštujući pri tom ljudska prava i dostojanstvo osoba.

 

Članak 3.

 

Svim svojim sposobnostima čuvat će visoke standarde stručnog rada i etičkog ponašanja prema subjektima svoje djelatnosti.

 

Članak 4.

 

U svojem će djelovanju čuvati ugled i dostojanstvo člana Društva, te će se prema kolegama članovima Društva, odnositi s međusobnim poštovanjem i vjerovanjem, poštivajući kolegijalnost, toleranciju i dostojanstvo, te pružajući uzajamnu i solidarnu pomoć. Svoje kolege ne smije kritizirati s lošom namjerom.

 

Članak 5.

 

Svoje znanje i umijeće uvijek će odgovorno primjenjivati u skladu s načelima ovog Kodeksa te ne smije bez obzira na okolnosti umanjivati svoju neovisnost i odgovornost.

2. Dužnosti prema subjektu svoga djelovanja

 

Članak 6.

 

Svoj će posao obavljati stručno i etički besprijekorno, ne iskorištavajući stranku niti emotivno, niti tjelesno, niti materijalno. Za nemarno ili loše napravljen posao je kazneno, moralno i materijalno odgovoran sukladno odgovarajućim zakonskim propisima.

Članak 7.

 

Osim redovne nagrade za svoj rad, u obliku plaće ili honorara i zadovoljstva da je pomogao subjektu svoga djelovanja, stjecanje materijalne i druge koristi od njegova rada u okviru apiterapijske djelatnosti nije u skladu s ovim Kodeksom.

 

Članak 8.

 

U svojoj djelatnosti, član Društva će predlagati i provoditi samo priznate i pouzdane postupke koji su nužni te samo one postupke koji su u skladu s provjerenim standardima suvremene znanosti i struke na tom polju.

Članak 9.

 

U svojem postupku prema subjektima svoje djelatnosti član Društva će postupati ekonomično, sukladno racionalnoj praksi: nepotrebne postupke neće provoditi, bez obzira tko snosi troškove istih.

Članak 10.

 

Član Društva može odbiti postupiti prema strankama koje se svjesno ponašaju nedolično, uvredljivo ili prijeteći.

 

Članak 11.

 

Sve ono što je član Društva obavljajući svoju dužnost saznao smatra se tajnom.

Član Društva mora uvažavati i čuvati poslovne i druge tajne, osim kada bi čuvanje tajne ugrozilo život i zdravlje drugih ljudi odnosno ukoliko se ne kosi sa pozitivnim zakonskim propisima.

Čuvanje tajne proteže se i na informatičke sustave u kojima se pohranjuju podaci.

3. Istraživanja

 

Članak 12.

 

Pri znanstvenom istraživanju član Društva će se pridržavati propisa Helsinške deklaracije i njenih revizija.

Članak 13.

 

Član Društva koji istražuje područje od interesa za apiterapiju mora posjedovati odgovarajući stupanj znanstvenog obrazovanja i biti osposobljen za provedbu istraživanja.

On će plan istraživanja podastrijeti na ocjenu ovlaštenom neovisnom povjerenstvu u pogledu znanstvene opravdanosti i etičke prihvatljivosti. U tom prijedlogu moraju biti jasno ocijenjene moguće opasnosti i poteškoće u usporedbi s očekivanom dobrobiti za pojedinca i koristi za društvo.

 

Članak 14.

 

U određenim istraživanjima valja prosuditi i moguću štetu za okoliš, a tamo gdje su uključene pokusne životinje primijeniti načelo najmanje patnje.

 

Članak 15.

 

O postignutim rezultatima član Društva – istraživač, obavijestit će, prema pravilima znanstvenog izvješćivanja, znanstvene i stručne krugove na javnim sastancima i u časopisima, a širu javnost tek nakon što je o njima utvrđeno stručno mišljenje.

4. Odnosi prema drugim članovima Društva i struci

 

Članak 16.

 

Častan će se član Društva odnositi prema drugim kolegama onako kako bi on želio da se odnose prema njemu.

 

Članak 17.

 

Svojim učiteljima iskazivat će poštovanje i zahvalnost za znanje, vještine i odgoj koji je od njih primio.

Članak 18.

 

Ako drugi član Društva zatraži od njega stručni savjet i/ili pomoć, bilo izravno ili preko informatičkih sustava, pružit će mu je nesebično i prema svom najboljem znanju i u korist za subjekt svoje djelatnosti.  

 

Članak 19.

 

U slučaju da član Društva dozna o neodgovarajućem postupku kolege u etičnom ili moralnom pogledu, o tome neće raspravljati sa trećim stranama.

Takav postupak neće razotkriti u sredstvima javnog priopćavanja, već će svoje spoznaje uputiti Etičkom povjerenstvu Društva.

 

Članak 20.

 

Suradnike ili drugo osoblje član Društva će upozoravati na učinjene propuste tako da  neće povrijediti njihovo ljudsko dostojanstvo, ali nikad pred trećom stranom.

Članak 21.

 

Stalno obrazovanje i praćenje napretka u struci dužnost je i dug prema subjektima svoje djelatnosti da bi uvijek mogao pružiti vrhunsku uslugu. S tim u svezi pratit će stručne rezultate svog rada odgovarajućom dokumentacijom.

 

Članak 22.

 

Čuvat će svoj stručni ugled i neovisnost, ne pristajući da mu se ime ističe i povezuje s trgovačkim aktivnostima radi stjecanja osobne koristi.

Izbjegavat će stjecanje i širenje ugleda neodmjerenim samoisticanjem i netočnim samooglašavanjem u sredstvima javnog priopćavanja.

 

Članak 23.

 

Neće surađivati s pojedincima, ustanovama ili društvima koji zloupotrebljavaju povjerenje javnosti zastupajući neprovjerene tvari i postupke namijenjene čuvanju i promicanju zdravlja.

 

Članak 24.

 

Hrvatsko apiterapijsko društvo smatrat će svojom stručnom maticom, čuvajući i promičući njezin ugled, i u struci, i u široj javnosti.

5. Završne odredbe

 

Članak 25.

 

Poštivanje odredaba ovog Kodeksa obvezatno je za sve članove Društva.

 

Članak 26.

 

Povrede Kodeksa i njihove sankcije utvrdit će se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članova Društva.

 

Članak 27.

 

Član Društva ima pravo i dužnost da o svakom kršenju odredaba Kodeksa obavijesti Etičko povjerenstvo koje prati primjenu Kodeksa.

 

Članak 28.

 

Članovi Društva su dužni odbiti svaku stručnu radnju koja je u suprotnosti s načelima iznesenim u Kodeksu, a Društvo im je dužno u tome pomoći svojim ugledom i pravnim sredstvima, ako to bude potrebno.

Članak 29.

 

Ako se sazna da je član Društva učinio kazneno djelo iz domene apiterapijske djelatnosti, te ga osudi sud, Etičko povjerenstvo će procijeniti potrebu pokretanja postupka pred tijelima Društva.

 

Članak 30.

 

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom izglasavanja od strane Skupštine, a bit će javno objavljen na web stranicama Hrvatskog apiterapijskog društva.

   

U Opatiji, 14. travnja 2012. godine.

M.P.

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing.

Predsjednik Društva