Statut HAD
HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO
STATUTRijeka, 2011.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001, 11/02) osnivačka Skupština Hrvatskog apiterapijskog društva na svojoj sjednici održanoj 03.11.2011. donosi:S T A T U T

 

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVA

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Hrvatsko apiterapijsko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je slobodna i dobrovoljna strukovna udruga za razvoj i promociju apiterapije u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Hrvatsko apiterapijsko društvo. Sjedište je na Katedri za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Krešimirova 52 a u Rijeci. Odluku o adresi donosi Upravni odbor. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Skraćeni naziv Društva glasi HAD.

 

Članak 3.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba. Društvo zastupaju i predstavljaju Predsjednik Društva, Dopredsjednik i Tajnik, a u njihovom odsustvu osoba koju posebnom punomoći ovlaste Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

 

Čanak 4.

 

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm. Uz obod je naziv:

Hrvatsko apiterapijsko društvo, a u sredini grb Društva.  1. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

 

Članak 5.

 

Društvo ima za cilj razvijanje i promicanje apiterapije odnosno uporabe pčelinjih proizvoda u cilju poboljšanja zdravlja, uklanjanja boli, patnje i nesposobnosti za rad ljudi i životinja i to slijedećim djelatnostima:

 

Za obavljanje djelatnosti navedenih u prethodnom stavku Društvo će osigurati sva potrebna odobrenja i suglasnosti po posebnim propisima koji reguliraju obavljanje tih djelatnosti.

Društvo svoje djelatnosti ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svojih djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora u skladu s ovim Statutom, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni Statutom.

 

  1. USTROJSTVENI OBLICI DRUŠTVA

 

Članak 6.

       

U okviru rada Društva mogu se prema specifičnostima formirati stalne ili povremene jedinice: sekcije, povjerenstva, odbori i sl., u cilju obavljanja poslova i zadataka.

Također je moguće osnivanje podružnica Društva na području Republike Hrvatske, predstavljanih po predsjedniku pojedine podružnice Društva, koji za svoje poslovanje odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru Društva.

Poslovanje podružnice regulira se aktom o osnivanju koji donosi Upravni odbor, a Skupština Društva ga mora verificirati. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.


  1. ČLANSTVO, PRAVA DUŽNOSTI I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 7.

 

Članovi Društva mogu biti redovni, počasni i pridruženi.

 

Članak 8.

 

Redoviti članovi mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koji su ispunili Pristupnicu za članstvo u Društvu.

Redovitim članom postaje se upisom u Registar članova Društva temeljem Pristupnice koju prihvaća Upravni odbor Društva i plaćanjem članarine.

 

Članak 9.

 

Za počasne članove Društvo bira - na redovitim ili izvanrednim skupštinama, poslovno sposobne državljane Republike Hrvatske koji su se istakli izvanrednim radovima na području apiterapije, koji su pridonijeli napretku i stekli naročite zasluge za napredak Društva.

Počasni član je oslobođen plaćanja članarine. Počasni članovi nemaju pravo glasa na Skupštini Društva.

 

Članak 10.

 

Pridruženi članovi mogu biti pravne ili fizičke osobe koje financijski ili na drugi način pomažu u radu Društva. Pridruženi članovi mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koji su ispunili Pristupnicu za članstvo u Društvu i izabrali opciju za pridruženo članatvo.

Pridruženim članom postaje se upisom u Registar članova Društva temeljem Pristupnice koju prihvaća Upravni odbor Društva i plaćanjem članarine.

Pridruženi članovi nemaju pravo glasa na Skupštini Društva.

 

Članak 11.

 

Prava redovitih članova Društva:

 

Članak 12.

 

Prava počasnih i pridruženih članova Društva:

 

Članak 13.

 

Članovi Društva dužni su:

 

Članak 14.

 

Svi članovi, osim počasnih, plaćaju članarinu. Iznos godišnje članarine utvrđuje Skupština Društva.

 

Članak 15.

 

Redoviti, počasni i pridruženi članovi postaju članom Društva danom upisa u Registar članova Društva.

 

Članak 16.

 

Članovi Društva koji nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe ovog Statuta ili zlouporabljuju ovlasti i položaj podliježu stegovnoj odgovornosti. Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Društva pokreće Predsjednik Društva samostalno ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora, a provodi Stegovno povjerenstvo Društva.

 

Članak 17.

 

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Društvu, Upravni odbor može, temeljem mišljenja Stegovnog povjerenstva, odlučiti o slijedećim stegovnim mjerama:

 

Članak 18.

 

Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo. Stegovno povjerenstvo sastoji se od predsjedavajućeg  i 2 člana, a imenuje ih Predsjednik Društva iz redova članova Društva na mandat u povjerenstvu dozavršenja stegovnog postupka za koji su imenovani.

Stegovno povjerenstvo u svom radu pridržava se općih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s propisima i internim aktima Društva.

Po okončanju postupka Stegovno povjerenstvo podnosi izvješće o činjeničnom stanju  Predsjedniku Društva u roku od 30 dana od dana imenovanja Stegovnog povjerenstva.

Odluku o stegovnoj mjeri redovitog, počasnog i podupirućeg člana donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora nezadovoljan član može uložiti žalbu Upravnom odboru društva, sa zahtjevom da se preispita odluka u roku od 30 dana od donošenja odluke o donošenju stegovne mjere.

Drugostupanjska odluka Upravnog odbora je konačna.

 

Članak 19.

 

Članstvo u Društvu prestaje:V. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 20.

 

Tijela Društva jesu:

 

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva, a čine je svi članovi Društva. Svaki član ima jedan glas na Skupštini. Predstavnika pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 22.

 

Skupština može biti izborna, redovita i izvanredna.

Redovita Skupština održava se svake godine, najkasnije do 30. lipnja, a saziva je Predsjednik Društva.

Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

Izvanredna Skupština saziva se prema potrebi. Saziva se na inicijativu Predsjednika, Upravnog odbora, a može se sazvati i na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev minimalno jedne trećine redovitih članova. Predsjednik Društva, dužan je sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako je ne sazove u tom roku, Skupštinu mogu sazvati sami predlagači.

U dnevni red izvanredne Skupštine ulaze samo ona pitanja zbog kojih je ona sazvana.

 

Članak 23.

 

Skupštinu saziva Predsjednik Društva pozivom članova Društva najmanje 14 dana prije održavanja.

Obavijest za Skupštinu mora sadržavati dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja, a važniji materijali moraju se umnožiti i razaslati svim članovima ili osigurati njihov pristup putem javnog glasila Društva.

 

Članak 24.

 

Rad Skupštine vodi Radno predsjedništvo, koje se izabire na početku rada Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju izabrani ovjerovitelji i zapisničar.

 

Članak 25.

 

Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Društva s pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Ako u vrijeme saziva skupštine nije prisutna natpolovična većina članova Društva potrebna za donošenje pravovaljanih odluka, početak rada Skupštine odgađa se na rok od 60 minuta nakon čega se saziva Skupština za čije pravovaljane odluke je potrebna natpolovična većina prisutnih članova Društva s pravom glasa.

 

Članak 26.

 

Skupština Društva:

 

Članak 27.

 

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Društva, koji se brine o provođenju odluka Skupštine.

Upravni odbor ima 5 članova. Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, Tajnik ili jedan od članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako je sjednici Upravnog odbora nazočno najmanje tri člana. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor određuje zaduženja članova Upravnog odbora.

 

Članak 28.

 

Dužnosti Upravnog odbora su:

 

Članak 29.

 

Ukoliko mandat prestane nekom od članova Upravnog odbora, Upravni odbor može izvršiti kooptiranje novih članova Upravnog odbora iz redova redovitih članova Društva. Kooptirani članovi Upravnog odbora moraju biti potvrđeni na prvoj slijedećoj Skupštini Društva.

 

Članak 30.

 

Mandat u svim tijelima Društva traje četiri godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Društva.

 

Članak 31.

 

Predsjednik Društva je Predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo, brine se o izvršavanju svih odluka Skupštine i Upravnog odbora, za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru te im najmanje jedanput godišnje podnosi izviješće o radu.

Predsjednik saziva sjednice Skupštine.

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi i određuje dnevni red, ali najmanje jedanput u dva mjeseca. Sjednicu Upravnog odbora može sazvati i član Upravnog odbora kojeg Predsjednik odredi.

Predsjednik je odgovoran za zakonitost rada Društva i vodi brigu o raspoređivanju sredstava i imovini Društva.

 

Članak 32.

 

Dopredsjednik Društva obavlja ove poslove:

Članak 33.

 

Tajnik Društva obavlja ove poslove:

 

Članak 34.

 

Postupak za opoziv Predsjednika Društva ili člana tijela upravljanja, te Upravnog i Nadzornog odbora pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv Predsjednika Društva mogu podnijeti Nadzorni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Nadzorni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Prijedlog za opoziv Nadzornog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Upravni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje, odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.

Član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.

Novoizabranom Predsjedniku Društva, odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata tijela u čiji su sustav birani, a ukoliko je razriješeno cijelo tijelo bira se novo tijelo s punim mandatom.

 

Čanak 35.

 

Upravni odbor može po potrebi osnivati komisije, povjerenstva, sekcije radi proučavanja pojedinih pitanja ili zadaća od posebnog značaja za djelovanje Društva, te poboljšavanja njegovog funkcioniranja kao i provođenja statutarnih odluka Skupštine.

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor (Predsjednika i 2 člana) bira Skupština radi što neposrednije kontrole rada, poštivanja statutarnih i drugih akata, financijske kontrole, zaštite imovine i drugih prava i obveza.

Nadzorni odbor tijekom četverogodišnjeg mandata nadzire poslovanje Društva, te o svom radu i svemu  zapaženom podnosi godišnje izviješće Skupštini.

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Društva.

 

Članak 38.

 

Nadzorni odbor dužan je najmanje jednom godišnje pregledati financijsko poslovanje Društva.

  1. ZASTUPANJE I PRAVO POTPISA

 

Članak 39.

 

Udrugu zastupa Predsjednik, a njegovoj odsutnosti Dopredsjednik i Tajnik u okviru zakona, a na temelju Statuta i ostalih općih akata Društva.

Sve pismene dokumente i dopise Društva potpisuje Predsjednik, a njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

 

  1. FINANCIJSKA SREDSTVA DRUŠTVA

 

Članak 40.

 

Prihodi Društva su:

U slučaju ostvarivanja dobiti, postupa se u skladu sa odredbama članka 5. ovog Statuta.

 

Imovina Društva stečena kupovinom ili donacijom sastoji se od:

 

Imovinom Društva upravljaju osobe koje predstavljaju i zastupaju Udrugu iz članka 3. Statuta ili druge osobe ili tijela upravljanja ili odlučivanja koje za to ovlasti Skupština Društva.

Za upravljanje imovinom Društva odgovorne su osobe i tijela upravljanja i odlučivanja odgovaraju Skupštini Društva. Imovina Društva stečena kupovinom ili donacijama namijenjena je isključivo ostvarivanju ciljeva navedenih u članku 5. Statuta.

 

Članak 41.

 

Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se prema zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

   

  1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DRUŠTVA

 

Članak 42.

 

Za obavljanje administrativnih poslova Društvo može angažirati djelatnike u redovnom radnom odnosu, s punim ili skraćenim radnim vremenom. Za pojedine poslove za koje treba osnovati radni odnos, Društvo može zaključiti ugovor za obavljanje tih poslova.

Angažirani djelatnici su za svoj rad odgovorni direktno predsjedniku i skupštini Društva.

  1. JAVNOST RADA DRUŠTVA

 

Članak 43.

 

Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se obavijestima kroz sredstva javnog informiranja, objavljivanjem na oglasnoj ploči Društva i/ili posredstvom glasila Društva te izvješćivanjem o radu i poslovanju Društva i njegovih tijela putem mrežnih stranica Društva.

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

Društvo prestaje s radom:

 

U slučaju prestanka rada Društva sva pokretna i nepokretna imovina predaje se u vlasništvo državnom Pravobranitelju za djecu.

 

Čanak 45.

 

Službeno tumačenje Statuta Društva daje Skupština.

Statut je temeljni opći akt i svi drugi opći akti moraju biti sukladni Statutu.

 

Članak 46.

 

Društvo se može udružiti u savez ili zajednicu udruženja na području Republike Hrvatske, te u međunarodne asocijacije. Odluku o udruživanju i/ili učlanjivanju donosi Upravni odbor, a ista mora biti potvrđena od strane Skupštine Društva.

 

Članak 47.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Predsjednik  Društva

 

Dr.sc. Dražen Lušić