Hrvatsko apiterapijsko društvo

Statut HAD
HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO
STATUTRijeka, 2011.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001, 11/02) osnivačka Skupština Hrvatskog apiterapijskog društva na svojoj sjednici održanoj 03.11.2011. donosi:S T A T U T

 

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVA

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Hrvatsko apiterapijsko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je slobodna i dobrovoljna strukovna udruga za razvoj i promociju apiterapije u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Hrvatsko apiterapijsko društvo. Sjedište je na Katedri za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Krešimirova 52 a u Rijeci. Odluku o adresi donosi Upravni odbor. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Skraćeni naziv Društva glasi HAD.

 

Članak 3.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba. Društvo zastupaju i predstavljaju Predsjednik Društva, Dopredsjednik i Tajnik, a u njihovom odsustvu osoba koju posebnom punomoći ovlaste Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

 

Čanak 4.

 

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm. Uz obod je naziv:

Hrvatsko apiterapijsko društvo, a u sredini grb Društva. 1. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

 

Članak 5.

 

Društvo ima za cilj razvijanje i promicanje apiterapije odnosno uporabe pčelinjih proizvoda u cilju poboljšanja zdravlja, uklanjanja boli, patnje i nesposobnosti za rad ljudi i životinja i to slijedećim djelatnostima:

 • Održavanjem mreže stručnjaka uključenih u apiterapiju na području Republike Hrvatske;

 • Zalaganjem za znanstveno, stručno, kulturno i društveno usavršavanje svojih članova, organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, sastanaka,  studijskih putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu sukladno posebnim propisima;

 • Održavanjem i stvaranjem službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvoja apiterapije;

 • Savjetovanjem medicinske i znanstveno-stručne zajednice te cjelokupne javnosti o primjeni apiterapije tiskanjem informativnih sadržaja, održavanjem mrežnih stranica, organiziranjem stručnih predavanja, savjetovanja, skupova i sastanaka za članstvo od općeg značaja za razvoj apiterapije;

 • Uspostavljanjem smjernica i odrednica za profesionalno postupanje u apiterapiji i osposobljavanje i certificiranje apiterapeuta;

 • Zalaganjem za poboljšanja u edukaciji vezano uz primjenu apiterapije;

 • Radom na jačanju uloge Društva u zdravstvenom, tehničkom, gospodarskom, zakonodavnom i znanstvenom životu Republike Hrvatske;

 • Davanjem stručnih mišljenja iz područja apiterapije od općeg značenja;

 • Obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno zakonu.

 

Za obavljanje djelatnosti navedenih u prethodnom stavku Društvo će osigurati sva potrebna odobrenja i suglasnosti po posebnim propisima koji reguliraju obavljanje tih djelatnosti.

Društvo svoje djelatnosti ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svojih djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora u skladu s ovim Statutom, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni Statutom.

 

 1. USTROJSTVENI OBLICI DRUŠTVA

 

Članak 6.

       

U okviru rada Društva mogu se prema specifičnostima formirati stalne ili povremene jedinice: sekcije, povjerenstva, odbori i sl., u cilju obavljanja poslova i zadataka.

Također je moguće osnivanje podružnica Društva na području Republike Hrvatske, predstavljanih po predsjedniku pojedine podružnice Društva, koji za svoje poslovanje odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru Društva.

Poslovanje podružnice regulira se aktom o osnivanju koji donosi Upravni odbor, a Skupština Društva ga mora verificirati. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.


 1. ČLANSTVO, PRAVA DUŽNOSTI I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 7.

 

Članovi Društva mogu biti redovni, počasni i pridruženi.

 

Članak 8.

 

Redoviti članovi mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koji su ispunili Pristupnicu za članstvo u Društvu.

Redovitim članom postaje se upisom u Registar članova Društva temeljem Pristupnice koju prihvaća Upravni odbor Društva i plaćanjem članarine.

 

Članak 9.

 

Za počasne članove Društvo bira - na redovitim ili izvanrednim skupštinama, poslovno sposobne državljane Republike Hrvatske koji su se istakli izvanrednim radovima na području apiterapije, koji su pridonijeli napretku i stekli naročite zasluge za napredak Društva.

Počasni član je oslobođen plaćanja članarine. Počasni članovi nemaju pravo glasa na Skupštini Društva.

 

Članak 10.

 

Pridruženi članovi mogu biti pravne ili fizičke osobe koje financijski ili na drugi način pomažu u radu Društva. Pridruženi članovi mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koji su ispunili Pristupnicu za članstvo u Društvu i izabrali opciju za pridruženo članatvo.

Pridruženim članom postaje se upisom u Registar članova Društva temeljem Pristupnice koju prihvaća Upravni odbor Društva i plaćanjem članarine.

Pridruženi članovi nemaju pravo glasa na Skupštini Društva.

 

Članak 11.

 

Prava redovitih članova Društva:

 • Mogu birati i biti birani u sva tijela Društva;

 • Dolaziti na sastanke i skupštine Društva, raspravljati na njima i iznositi prijedloge;

 • Sudjelovati na skupovima i manifestacijama koje organizira Društvo;

 • Služiti se svim povlasticama i pravima što ih je Društvo steklo za svoje članove,

 • Koristiti prostorije Društva;

 • Dobivati publikacije Društva po povlaštenoj cijeni;

 • Zasnivati ugovorne odnose s Društvom;

 

Članak 12.

 

Prava počasnih i pridruženih članova Društva:

 • Mogu dolaziti na sastanke i skupštine Društva, raspravljati na njima i iznositi prijedloge;

 • Sudjelovati na skupovima i manifestacijama koje organizira Društvo;

 • Služiti se svim povlasticama i pravima što ih je Društvo steklo za svoje članove,

 • Koristiti prostorije Društva;

 • Dobivati publikacije Društva po povlaštenoj cijeni;

 • Zasnivati ugovorne odnose s Društvom;

 

Članak 13.

 

Članovi Društva dužni su:

 • Priznavati i poštivati Statut Društva,

 • Aktivno sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i promicanju rada Društva,

 • Sudjelovati u svim akcijama Društva,

 • Čuvati i braniti ugled i korist Društva,

 • Potpomagati Društvo u ostvarivanju njegovih zadataka i brinuti se za utjecaj i razvoj apiterapije,   

 • Čuvati imovinu Društva i ispunjavati savjesno svoje obveze prema Društvu,

 • Redovito plaćati članarinu, najkasnije do 31. ožujka u tekućoj kalendarskoj godini.

 

Članak 14.

 

Svi članovi, osim počasnih, plaćaju članarinu. Iznos godišnje članarine utvrđuje Skupština Društva.

 

Članak 15.

 

Redoviti, počasni i pridruženi članovi postaju članom Društva danom upisa u Registar članova Društva.

 

Članak 16.

 

Članovi Društva koji nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe ovog Statuta ili zlouporabljuju ovlasti i položaj podliježu stegovnoj odgovornosti. Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Društva pokreće Predsjednik Društva samostalno ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora, a provodi Stegovno povjerenstvo Društva.

 

Članak 17.

 

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Društvu, Upravni odbor može, temeljem mišljenja Stegovnog povjerenstva, odlučiti o slijedećim stegovnim mjerama:

 • Da član protiv kojeg je vođen stegovni postupak nadoknadi materijalnu štetu pričinjenu Društvu;

 • Da mu izreče stegovnu mjeru opomene pred isključivanje iz Društva;

 • Da se član briše iz Registra članova Društva.

 

Članak 18.

 

Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo. Stegovno povjerenstvo sastoji se od predsjedavajućeg  i 2 člana, a imenuje ih Predsjednik Društva iz redova članova Društva na mandat u povjerenstvu dozavršenja stegovnog postupka za koji su imenovani.

Stegovno povjerenstvo u svom radu pridržava se općih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s propisima i internim aktima Društva.

Po okončanju postupka Stegovno povjerenstvo podnosi izvješće o činjeničnom stanju  Predsjedniku Društva u roku od 30 dana od dana imenovanja Stegovnog povjerenstva.

Odluku o stegovnoj mjeri redovitog, počasnog i podupirućeg člana donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora nezadovoljan član može uložiti žalbu Upravnom odboru društva, sa zahtjevom da se preispita odluka u roku od 30 dana od donošenja odluke o donošenju stegovne mjere.

Drugostupanjska odluka Upravnog odbora je konačna.

 

Članak 19.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

 • Istupom na vlastiti zahtjev;

 • Isključenjem;

 • Gubitkom hrvatskog državljanstva;

 • Brisanjem iz članstva ako član ne plaća članarinu do 31.prosinca tekuće godine u kojoj je važila članska obveza;

 • Smrću člana.V. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 20.

 

Tijela Društva jesu:

 • Skupština

 • Upravni odbor

 • Nadzorni odbor

 • Predsjednik

 • Dopredsjednik

 • Stegovna komisija

 • Tajnik

 

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva, a čine je svi članovi Društva. Svaki član ima jedan glas na Skupštini. Predstavnika pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 22.

 

Skupština može biti izborna, redovita i izvanredna.

Redovita Skupština održava se svake godine, najkasnije do 30. lipnja, a saziva je Predsjednik Društva.

Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

Izvanredna Skupština saziva se prema potrebi. Saziva se na inicijativu Predsjednika, Upravnog odbora, a može se sazvati i na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev minimalno jedne trećine redovitih članova. Predsjednik Društva, dužan je sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako je ne sazove u tom roku, Skupštinu mogu sazvati sami predlagači.

U dnevni red izvanredne Skupštine ulaze samo ona pitanja zbog kojih je ona sazvana.

 

Članak 23.

 

Skupštinu saziva Predsjednik Društva pozivom članova Društva najmanje 14 dana prije održavanja.

Obavijest za Skupštinu mora sadržavati dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja, a važniji materijali moraju se umnožiti i razaslati svim članovima ili osigurati njihov pristup putem javnog glasila Društva.

 

Članak 24.

 

Rad Skupštine vodi Radno predsjedništvo, koje se izabire na početku rada Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju izabrani ovjerovitelji i zapisničar.

 

Članak 25.

 

Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Društva s pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Ako u vrijeme saziva skupštine nije prisutna natpolovična većina članova Društva potrebna za donošenje pravovaljanih odluka, početak rada Skupštine odgađa se na rok od 60 minuta nakon čega se saziva Skupština za čije pravovaljane odluke je potrebna natpolovična većina prisutnih članova Društva s pravom glasa.

 

Članak 26.

 

Skupština Društva:

 • Razmatra osnovna pitanja Društva,

 • Donosi statut, njegove izmjene i dopune;

 • Potvrđuje po prijedlogu program rada Društva i financijski plan; bira i razrješuje članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;

 • Bira i razrješuje Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Društva;

 • Razmatra izvještaje o radu tijela Društva i daje razrješnice;

 • Rješava žalbe protiv rada Upravnog odbora i ostalih tijela;

 • Raspravlja i odlučuje o izvještajima Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

 • Donosi financijski plan prihoda i rashoda;

 • Donosi završni račun Društva;

 • Bira počasne i pridružene članove Društva;

 • Donosi odluke o drugim pitanjima za koje je nadležna prema odredbama ovog statuta.

 

Članak 27.

 

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Društva, koji se brine o provođenju odluka Skupštine.

Upravni odbor ima 5 članova. Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, Tajnik ili jedan od članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako je sjednici Upravnog odbora nazočno najmanje tri člana. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor određuje zaduženja članova Upravnog odbora.

 

Članak 28.

 

Dužnosti Upravnog odbora su:

 • Provođenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine Društva;

 • Rukovođenje poslovima Društva između dvije skupštine;

 • Izrada prijedloga Statuta i drugih općih akata Društva;

 • Razrada programa rada Društva;

 • Razrada financijskog plana prihoda i rashoda Društva;

 • Rješavanje financijske, stručne i organizacijske problematike Društva;

 • Saziva i određuje dnevni red skupštine;

 • Priprema prijedloge i izvješća o radu i stanju Društva;

 • Odlučuje o zaključivanju Ugovora o radu s djelatnicima izvan Društva za poslove koje ne mogu obaviti članovi Društva;

 • Zaključuje stručne dogovore i ugovore sa znanstvenim i stručnim društvima i ustanovama;

 • Bira predstavnike Društva u odgovarajuća stručna tijela.

 

Članak 29.

 

Ukoliko mandat prestane nekom od članova Upravnog odbora, Upravni odbor može izvršiti kooptiranje novih članova Upravnog odbora iz redova redovitih članova Društva. Kooptirani članovi Upravnog odbora moraju biti potvrđeni na prvoj slijedećoj Skupštini Društva.

 

Članak 30.

 

Mandat u svim tijelima Društva traje četiri godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Društva.

 

Članak 31.

 

Predsjednik Društva je Predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo, brine se o izvršavanju svih odluka Skupštine i Upravnog odbora, za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru te im najmanje jedanput godišnje podnosi izviješće o radu.

Predsjednik saziva sjednice Skupštine.

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi i određuje dnevni red, ali najmanje jedanput u dva mjeseca. Sjednicu Upravnog odbora može sazvati i član Upravnog odbora kojeg Predsjednik odredi.

Predsjednik je odgovoran za zakonitost rada Društva i vodi brigu o raspoređivanju sredstava i imovini Društva.

 

Članak 32.

 

Dopredsjednik Društva obavlja ove poslove:

 • Zastupa Društvo;

 • Ostvaruje odluke Upravnog odbora i Predsjednika Društva;

 • Vrši dužnosti Predsjednika Društva kada ovaj to nije u mogućnosti ili kada ga predsjednik za to posebno ovlasti.

Članak 33.

 

Tajnik Društva obavlja ove poslove:

 • Zastupa Društvo;

 • Ostvaruje odluke Upravnog odbora i Predsjednika Društva;

 • Obavlja administrativne poslove i blagajničke poslove;

 • Priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose Upravni odbor i Skupština;

 • Priprema prijedlog financijskog plana i organizira njegovu provedbu;

 • Organizira izradu općih akata.

 

Članak 34.

 

Postupak za opoziv Predsjednika Društva ili člana tijela upravljanja, te Upravnog i Nadzornog odbora pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv Predsjednika Društva mogu podnijeti Nadzorni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Nadzorni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Prijedlog za opoziv Nadzornog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Upravni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje, odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.

Član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.

Novoizabranom Predsjedniku Društva, odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata tijela u čiji su sustav birani, a ukoliko je razriješeno cijelo tijelo bira se novo tijelo s punim mandatom.

 

Čanak 35.

 

Upravni odbor može po potrebi osnivati komisije, povjerenstva, sekcije radi proučavanja pojedinih pitanja ili zadaća od posebnog značaja za djelovanje Društva, te poboljšavanja njegovog funkcioniranja kao i provođenja statutarnih odluka Skupštine.

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor (Predsjednika i 2 člana) bira Skupština radi što neposrednije kontrole rada, poštivanja statutarnih i drugih akata, financijske kontrole, zaštite imovine i drugih prava i obveza.

Nadzorni odbor tijekom četverogodišnjeg mandata nadzire poslovanje Društva, te o svom radu i svemu  zapaženom podnosi godišnje izviješće Skupštini.

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Društva.

 

Članak 38.

 

Nadzorni odbor dužan je najmanje jednom godišnje pregledati financijsko poslovanje Društva.

 1. ZASTUPANJE I PRAVO POTPISA

 

Članak 39.

 

Udrugu zastupa Predsjednik, a njegovoj odsutnosti Dopredsjednik i Tajnik u okviru zakona, a na temelju Statuta i ostalih općih akata Društva.

Sve pismene dokumente i dopise Društva potpisuje Predsjednik, a njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

 

 1. FINANCIJSKA SREDSTVA DRUŠTVA

 

Članak 40.

 

Prihodi Društva su:

 • Članarina,

 • Dotacije i donacije, sponzorstva, prilozi i drugi izvori,

 • Sredstva dobivena organizacijom seminara i predavanja te sredstva dobivena od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu

 • Prihodi od dopuštenih djelatnosti, sukladnih zakonu.

 • Dotacije iz državnog proračuna, proračuna i fondova državnih ustrojbenih jedinica, općina i gradova, te međunarodnih fondova za Društva i nevladine organizacije

U slučaju ostvarivanja dobiti, postupa se u skladu sa odredbama članka 5. ovog Statuta.

 

Imovina Društva stečena kupovinom ili donacijom sastoji se od:

 • Pokretnina;

 • Nekretnina;

 • Prava i obveza nastalih osnivanjem i radom trgovačkih društava sukladno članku 5. Statuta.

 

Imovinom Društva upravljaju osobe koje predstavljaju i zastupaju Udrugu iz članka 3. Statuta ili druge osobe ili tijela upravljanja ili odlučivanja koje za to ovlasti Skupština Društva.

Za upravljanje imovinom Društva odgovorne su osobe i tijela upravljanja i odlučivanja odgovaraju Skupštini Društva. Imovina Društva stečena kupovinom ili donacijama namijenjena je isključivo ostvarivanju ciljeva navedenih u članku 5. Statuta.

 

Članak 41.

 

Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se prema zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

   

 1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DRUŠTVA

 

Članak 42.

 

Za obavljanje administrativnih poslova Društvo može angažirati djelatnike u redovnom radnom odnosu, s punim ili skraćenim radnim vremenom. Za pojedine poslove za koje treba osnovati radni odnos, Društvo može zaključiti ugovor za obavljanje tih poslova.

Angažirani djelatnici su za svoj rad odgovorni direktno predsjedniku i skupštini Društva.

 1. JAVNOST RADA DRUŠTVA

 

Članak 43.

 

Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se obavijestima kroz sredstva javnog informiranja, objavljivanjem na oglasnoj ploči Društva i/ili posredstvom glasila Društva te izvješćivanjem o radu i poslovanju Društva i njegovih tijela putem mrežnih stranica Društva.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

Društvo prestaje s radom:

 • Na temeljuodluke Skupštine Društva;

 • U slučajevima utvrđenim zakonom.

 

U slučaju prestanka rada Društva sva pokretna i nepokretna imovina predaje se u vlasništvo državnom Pravobranitelju za djecu.

 

Čanak 45.

 

Službeno tumačenje Statuta Društva daje Skupština.

Statut je temeljni opći akt i svi drugi opći akti moraju biti sukladni Statutu.

 

Članak 46.

 

Društvo se može udružiti u savez ili zajednicu udruženja na području Republike Hrvatske, te u međunarodne asocijacije. Odluku o udruživanju i/ili učlanjivanju donosi Upravni odbor, a ista mora biti potvrđena od strane Skupštine Društva.

 

Članak 47.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Predsjednik  Društva

 

Dr.sc. Dražen Lušić

honeybee-apis-mellifera-bees-collecting-pollen_w725_h544.jpg

APIFARMACIJA U HRVATSKOJ

1 stručni skup APIFARMACIJA U HRVATSKOJ

s međunarodnim sudjelovanjem

u organizaciji Hrvatskog apiterapijskog društva

 

Stručni skup održati će se on line u četvrtak 14. listopada putem Microsoft teams-a. 

 

Skup će biti prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori kao i Hrvatskoj ljekarničkoj komori 

a namjenjen je liječnicima i ljekarnicima te zaintersiranoj javnosti s ciljem prezentacije potencijala pčelinjh proizvoda kao dodataka prehrani.

 

Na skupu će također biti izneseni rezultati kliničkih istraživanja primjene

pojedinih pčelinjih proizvoda naših kolega iz Slovenije. 

 

Broj izlagača je ograničen.

 

Rok za prijave naslova tema i predavača je subota 10.7. 2021. 

a sve detaljnije informacije možetedobiti upitom na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

ili tel 01 61 81 600, mob 05 910 66 53

 

Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing. agr.

Predsjednica Had-a

 

 

TEČAJ APITERAPIJA I APITURIZAM

 

Počinje u Subotu 21.08.2021. u 12 sati online

preko MICROSOFT TEAMS

 

Traje 9 subota u kontinuitetu od 12 do 18 sati, 

 

upisati se mogu polaznici koji su završili srednju školu bez obzira na smjer, i imaju osnovno poznavanje rada na računalu dok ostala znanja o pčelarstvu nisu uvijet za upis.

 

Akontacijsku ratu u iznosu od 1 500,00 kn potrebno je uplatiti prilikom prijave na tečaj. Prijavnica se nalazi u privitku

 

U cijenu tečaja uračunata je: 

 

stručna literatura

rad povjerenstva za obranu seminarskih radova na završetku tečaja

terenska početkom ljeta 2022 (nije obavezno ali je poželjno). 

Jednodnevni posjet registriranom uzgajivaču matica i proizvodaću matične mliječi.

 

Zbog kvalitete nastave, komunikacije sa polaznicima i sl broj polaznika je ograničen

te se prijave za tečaj primaju do popunjavanja grupe.

 

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na tel 01 6181 600 ili mobitel 095 910 66 53 

ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing. agr.

 

Prijavnica

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NACIONALNU KONFERENCIJU

PČELARSTVA, APITERAPIJE I APITURIZMA s međunarodnim sudjelovanjem

 

koja će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine s početkom u 10,00 sati

u Fitness dvorani Sportskog centra „Franko Mileta” u Labinu (Rudarska ul. 2)

te na platformi Zoom u organizaciji Pčelarske udruge Labin.

Suorganizatori su Grad Labin i Hrvatsko apiterapijsko društvo.

Projekt podupiru: Istarska županija i općine Sveta Nedelja, Kršan, Pićan i Raša


Preuzmite pozivnicu u privitku 

prijave za konferenciju na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 Najava tečaj Apiterapija i dobra pčelarska praksa

Najava tečaj Apiterapija i dobra pčelarska praksa


Tečaj u trajanju od 30 školskih sati održati će se od 18 do 20 i 30 sati, 10 subota u kontinuitetu počevši od 30.01.2021.


 Predavači su:
Astrid Sarapa mag.ing.agr. i


Dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr.
U cijenu tečaja od 2 800,00 kn uključen je priručnik Glavne bolesti medonosne pčele: Kako ih prepoznati, spriječiti i liječiti;  prevedeni priručnik agencije UN-a za hrano FAO koji donosi najnovije međunarodno usuglašene smjernice dobre pčelarske prakse za 2020. godinu. Priručnik je u Hrvatskoj izašao 2021.godineTečaj se može platiti u dvije rate, prva prije početka tečaja prilikom prijave i druga mjesec dana nakon prve.


Raspitajte se o mogućnostima sufinanciranja kroz potpore za edukaciju pčelara.
Podaci za uplatu su:
HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO


PAŠKA 4


10 000 ZAGREB


Privredna banka Zagreb


ŽIRO RAČUN:3523400-091111084741


 

IBAN HR 35 2340 0091 1110 8474 1


pristupnica
ODGODA APITERAPIJSKOG TEČAJA U VUKOVARU


Tečaj apiterapije koji je trebao početi u Vukovaru 25.1. odgađa se do daljnjega zbog nepovoljne

epidemiološke situacije.

Informaciju o novom terminu održavanja tečaja svi zainteresirani moći će vidjeti na ovoj stranici

nadamo se uskoro.


Godišnja članarina za 2021g

Godišnja članarina za 2021 g. iznosi 300,00 kn i uplatiti se može na novi račun Hrvatskog

apiterapijskog društva koji je otvoren u Privrednoj banci Zagreb

IBAN / Broj računa je HR 3523400091111084741

PRIMATELJ:

HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO

PAŠKA 4

10 000 ZAGREB

Ove godine iznos članarine povećan je za 100,00 kn jer će svi članovi Hrvatskog apiterapijskog

društva na svoju kućnu adresu (ili adresu koju navedu) primiti časopis Pčela i zdravlje koji će izaći u 4 broja.

 

Opis placanja: članarina za 2021. godinu

 

Primjer ispunjene uplatnice:

http://www.api-had.hr/images/docs/uplatnicanova.jpg

GLAVNE BOLESTI MEDONOSNE PČELE


Bolesti medonosne pčele oduvijek su bile sastavni dio pčelarstva. No posljednjih godina uzimaju sve

više maha a pčelari se najčešće žale da su nemoćni u borbi protiv svega što ih je snašlo.

Loše klimatske prilike, slabe pčelinje zajednice, neizvjesne paše te preniska cijena meda na tržištu glavne

su fraze koje se ponavljaju gotovo iz godine u godinu.

U razgovoru s pčelarima konstatirali smo da je

jedan od problema i nedostatak kvalitetne stručne literature novijeg datuma koja se bavi aktualnom

problematikom u pčelarstvu i koja bi mogla pomoći riješiti problema koje pčelarima zadaju bolesti koje su uz sve nepovoljne okolnosti doista uzele maha.

Upravo je iz toga razloga kao najjednostavniji i praktično primjenjiv a istovremeno vrlo stručan i kompleksan preveden priručnik

„DOBRA PČLELARSKA PRAKSA"

Glavne bolesti medonosne pčele kako prevenirati, spriječiti i liječiti“ koji su izdali TECA i FAO 2020 godine.

U priručniku su detaljno opisani i fotografirani simptomi bolesti,sama dijagnostika, uzorkovanje za slanje u laboratorij, a date su i glavne smjernice dobre pčelarske prakse kao ključnog čimbenika u prevenciji i prepoznavanju bolesti.

U priručniku su obrađene najčešće bolesti s kojima se susreću pčelari:

Nozemoza

Varoza

Američka gnjiloća

Europska gnjiloća

Vapnenasto leglo virusne

i druge bolesti.

 

Kod svake su bolesti navedeni simptomi, dijagnoza,prijenos, te kao najvažnije prevencija (biotehničke metode) i suzbijanje; te smjernice dobre pčelarske prakse.Priručnik je ujedno i literatura koja će pratiti novi tečaj Hrvatskog apiterapijskog društva

APITERAPIJA I DOBRA PČELARSKA PRAKSA

 

koji će se održati već ovoga mjeseca putem interneta te će ga moći pratiti svi zainteresirani. Trajanje tečaja je 30 školskih sati a podijeljen je u 10 lekcija odnosno 10 dana po 3 školska sata.

 

Za detaljnije informacije o nabavi priručnika (koji bi svakako trebao imati pri ruci svaki pčelar koji se ozbiljnije bavi pčelarstvom) ili o pohađanju tečaja

 

APITERAPIJA I DOBRA PČELARSKA PRAKSA

 

javite se na e mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr. sc. Gordana Hegić mag. ing.agr. 

 

 

 

 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I USPJEŠNA NOVA GODINA

 

Apiterapija simpozij  5.12.2020.  subota  

Raspored predavanja 

 1. 12 – 12,30 ZRINKA FRANIĆ  dr. med. PRIMJENA CVJETNOGA PRAHA U APITERAPIJI   

 2. 12,30 – 13,15 dr. sc. ZDENKO FRANIĆ MEDENA PIĆA- POVIJEST, UPOTREBA I LJEKOVITOST 

 3. 13,15 – 14,00 ARMIN NUHANOVIĆ APITERAPIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

 4. 14,00 – 14,45 doc. dr. sc. MELISA ORAŠČANIN UPORABA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA U PREHRANI DIJABETIČARA 

 5. 14,45 – 15,00 dr. sc. GORDANA HEGIĆ  mag. ing.agr. APITERAPIJA U HRVATSKOJ 

 6. 15,00-15,30 ANITA DRAGIĆ APITERAPIJA I APIINHALACIJE 

 7.  15,30 – 16,00 JOSIPA KUJUNDŽIĆ APIINHALACIJE U PRAKSI 

16,00-17,00 Rasprava

 1. 17,00 dr. med. STEFAN STANGACIU APITHERAPY AGAINST VIRAL DISEASES


Molim sve zainteresirane za sudjelovanje na simpoziju da se prijve na e mail ghegic@gmail.com najkasnije do petka 4.12. do 12 sati.

Simpozij će se odrzati preko Microsoft teams platforme a link za sudjelovanje dobiti ćete u petak u vecernjim satima.

Posebno molim liječnike da prilikom prijave uz puno ime i prezime napisu i svoj OIB zbog prijave HLK i bodovanja. Aktivnim sudionicima HLK dodjeljuje 9 bodova a pasivnim 7.


 

 

 

 

TEČAJ APITERAPIJA I APITURIZAM 

 

POČETAK u subotu 22.8.2020. u 12 sati

 

MJESTO ODRŽAVANJA: on line putem microsoft teams

https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

ili na hrvatskom jeziku https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-

software

 

Cijena tečaja 3 500,00 kn plativo u tri rate

 

- Prva rata prilikom prijave na tečaj u iznosu od 1 500,00 kn

- Druga mjesec dana kasnije

- Treća prije obrane seminarskog rada i završetka tečaja

 

U cijenu tečaja uračunata je literatura

 

Po prvi puta tečaj je moguće pratiti iz inozemstva.

 

Cijena tečaja za polaznike iz inozemstva je 550 Eura

 

Zbog velikog interesa i ograničenog broja polaznika preporučljivo je uplatu izvršiti u dogovoru

s organizatorom.

 

Tečaj se održava 9 subota u kontinuitetu u terminu od 12-18 sati.

Nakon toga slijedi pauza od mjesec

dana za izradu seminarskih radova (teme seminara polaznici sami odabiru) te završna obrana radova.

 

Uplatu izvršiti na:

HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO

PAŠKA 4

10 000 ZAGREB

Broj računa HR35 2340 0091 1110 8474 1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Za uplate iz inozemstva: SWIFT CODE: PBZGHR2X

 

Za sva dodatna pitanja slobodno kontaktirajte dr.sc. Gordanu Hegić mag.ing.agr. na

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili mobitel 00385 (0) 95 910 66 53 (whats app, viber)

 

 http://www.api-had.hr/images/docs/primjer_uplatnice.jpg

 http://www.api-had.hr/images/docs/PBZ_nova_prijavnica.doc

 

 Povodom Svjetskog dana pčela

 

Posljednjih godina smo svjedoci neizvjesnih vremenskih prilika, loših paša i bolesti pčela a kada se na to nadoda ovogodišnja nevolja s koronavirusom te potres doista vidimo da uz pčele treba zaštititi i pčelare i njihove obitelji kojima je pčelarstvo značajan izvor prihoda.
 
Stoga  je Link Insurance Brokers u suradnji s HAD-om pomogao pčelarima povodom Svjetskog dana pčela  20.5. da osiguraju svoje košnice i pčele potpuno besplatno

 

Detaljnije u brošuri

http://api-had.hr/images/docs/osiguranje1.pdf

http://api-had.hr/images/docs/osiguranje2.pdfTEČAJ APITERAPIJA U LABINU OD 20.1. DO 29.01. 

 

Tečaj se održava u suradnji Pčelarske udruge Labin i Hrvatskog apiterapijskog društva, po prvi put mjesto održavanja tečaja nije Zagreb (kao prijašnjih godina) nego Labin obzirom da se javio velik broj zainteresiranih polaznika. 

Četverogodišnja suradnja pčelara Labinštine i Hrvatskog apiterapijskog društva rezultirala je značajnim interesom pčelara koji su prepoznali vrijednost razvoja apiturizma kao inovativnog  dijela turističke ponude te se žele educirati i obogatiti apiturističku ponudu svoga kraja, a svojim pčelinjim proizvodima dati dodanu vrijednost. Još samo ove godine nešto je povoljnije doći do sredstava Eu što je svakako mudro iskoristiti za pokretanje posla ili proširenje djelatnosti u okviru već postojećeg gospodarstva. 

U sklopu Sajmova zdravog življenja i pčelarskog sajma APItera održanog na Zagrebačkom  velesajmu u prosincu 2019. održan je okrugli stol na temu apiturizma u Hrvatskog. Gosti su bili gospođa Vesna Rajković načelnica Sektora za posebne oblike turizma iz Ministarstva poljoprivrede, g. Siniša Kesić dogradonačelnik grada Novska, Josipa Kujundžić fizioterapeutkinja i vlasnica prvog registriranog obrta za apiterapiju u Novskoj, direktorica TZ Plitvičke doline g. Mira Špoljarić, g. Brigita Čubrić vlasnica OPG-a za apiinhalacije, apiterapiju i apiturizam iz Rakovice, g. Darko Martinović predsjednik pčelarske udruge Labin i Monika Crnjac apiterapeutkinja iz Koprivnice.  Moderatorica je bila Gordana Hegić. Tom je prilikom naglašen značaj apiturizma kao inovativnog oblika turističke ponude, izlazak pčelara iz klasičnog oblika poljoprivredne proizvodnje i ulazak u novi vid agroturizma što se već u svijetu svakako smatra turizmom budućnosti jer ljudi iz velikih gradova teže povratku prirodi i upoznavanju nastanka prehrambenih proizvoda, korištenja ljekovitog bilja i opcenito upoznavanju sa seoskim životom. Apiturizam je izuzetno razvijen u Sloveniji, Albanija ima u turističkoj ponudi obilazak api ruta, isto tako pojavljuju se i apiinhalacijske kućice i u Srbiji i Bosni jedino u Hrvatskoj zbog nedovoljne organiziranosti pomalo kaskamo za regijom iako realno ne bi trebali imati nikakav razlog za to.

Kroz Nacionalni pčelarski program vrijednost samoga tečaja je prepoznata te se sufinancira u iznosu od čak 70%.

Suradnja i korektan odnos kao i nesebično zalaganje i trud gospodina Martinovića s Hrvatskim apiterapijskim društvom rezultirati će i edukacijom najzainteresiranijih pčelara Istre koji svojim gostima žele ponuditi već u nadolazecoj  turističkoj sezoni ovaj posebni vid pčelarskog turizma.

Danas je u našemu okruženju  (regiji) razvijen i apiturizam, jedna mlada grana agroturizma gdje se u sklopu turističke ponude pčelarskog domaćinstva nude i razni dodatni sadržaji kao što je pogled na pčele u staklenim košnicama ili apisarijima, udisanje zraka iz košnice u sobi za apiterapiju, masažu medom ili apikozmetikom, degustacije pčelinjih proizvoda, razne edukacije o pčelama i pčelinjim proizvodima, stručne edukacije za pčelare, upoznavanje s vrtovima meodnosnog, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, razne tematske radionice.

Izgradnjom kućice za inhalaciju zrakom iz košnica svakako se postaje prepoznatljiv i atraktivan sudionik u sklopu agrotirističke ponude pojedinog područja, što je danas posebno važno pojedincu koji teži tome  da se izdvoji iz mase i postane originalan s ciljem što boljeg plasmana svojih proizvoda i usluga; također mogu se izgraditi i razne kušaone meda, wellness centri isl. Tečaj je također namijenjen onima koji žele pokrenuti svoj posao vezan uz pčelarstvo, ekološko pčelarstvo, apiturizam, apiterapiju, proizvodnju i stavljanje na tržište pripravaka od pčelinjih proizvoda bilo da se radi o dodacima prehrani ili kozmetičkim proizvodima, kremama, sapunima, suvenirima...


Sve informacije i prijave na e mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

- Pristupnica : http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc 

 

 

HVALA NA VELIKOM INTERESU ZA PRIRUČNIK PČELARSTVO, APITERAPIJA I APITURIZAM


Priručnik je postao glavna literatura za tečaj Apiterapija - proizvodnja i korištenje pčelinjih proizvoda te ga u sklopu tečaja dobiju svi polaznici. Za ostale koji ne planiraju tečaj info o nabavci:Na webshopu izdavača: https://dobarzivot.net/shop/product/hegic-pcelarstvo-apiterapija-apiturizam/


Te u knjižarama:


U ZAGREBU


Knjižara Ljevak, Trg bana J. Jelačića 17

Knjižara Hoću knjigu, Bogovićeva 5

Knjižara Megastore - Hoću knjigu, Bogovićeva 7

Knjižara Menart, Avenue Mall, Avenija Dubrovnik 16/II

Knjižara Hoću knjigu, Arena centar, Ulica Vice Vukova 6

Knjižara Hoću knjigu, West - City centar One, Jankomir 33 


U VARAŽDINU

Knjižara Hoću knjigu, Gajeva 17


U SPLITU

Knjižara Hoću knjigu, Joker centar, Put Brodarice 6


U RIJECI 

 

Knjižara Hoću knjigu, RI Tower, Ul. Janka Polića Kamova 81a


 

 

Sretan Božić i Nova godina

 
 
NOVA KNJIGA dr. sc. Gordana Hegić 

Pčelarstvo, apiterapija, apiturizamKnjiga “Pčelarstvo,  apiterapija, apiturizam” dr. sc. Gordane Hegić i skupine autora okupila je 27 autora koji su kroz njen sadržaj prvi put u hrvatskom izdavaštvu o pčelarstvu spojili najnovija dostignuća znanosti i učinkovitu praksu iskusnih i uspješnih hrvatskih pčelara. Namijenjena je i pčelarima i svima onima koji se time tek žele baviti, bilo kao hobijem, bilo kao izvorom prihoda, bilo kao terapijom za svoje zdravstvene tegobe.

ZA EKOLOŠKO PČELARSTVO, APITERAPIJU, APITURIZAM…
Onima koji žele pokrenuti svoj posao vezan uz pčelarstvo, ekološko pčelarstvo, apiturizam, apiterapiju, proizvodnju i stavljanje na tržište pripravaka od pčelinjih proizvoda ovdje su sasvim konkretne upute što edukacijski, zakonski i organizacijski treba poduzeti. Ovim se priručnikom, putem Hrvatskog apiterapijskog društva prvi put uvodi hrvatski znak kvalitete proizvoda i usluga.


ZA LIJEČNIKE, LJEKARNIKE, UČENIKE, STUDENTE
Ovaj je priručnik namijenjen i liječnicima, i ljekarnicima, i apiterapeutima, i veterinarima, i svima koji se bave primjenom pčelinjih proizvoda kako bi zajednički kroz Hrvatsko apiterapijsko društvo što efikasnije djelovali na poboljšanju ljudskog zdravlja. Zato je priručnik namijenjen i učenicima srednjih škola kao i studentima odgovarajućih studija.

ZA LJUBITELJE PRIRODE I ZDRAVOG ŽIVOTA
Ova knjiga dubinski ulazi u fascinantni svijet pčela. One su nastale prije 100 milijuna, a čovjek tek prije 10-ak milijuna godina. Jedan od najvećih mislilaca suvremenog svijeta Albert Einstein zaključuje: „Nestanu li pčele s planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života.” Jer bez pčela, nema oprašivanja, nema plodova, nema hrane, nema zdravlja … I zbog toga ova knjiga nudi i rješenja za zdravlje i pčela i ljudi, za povratak prirodi.
 
 
APITERA 2019 ZAGREBAČKI VELESAJAM

 

PROGRAM
 

Četvrtak 5.12. od 13 do 14 sati

Okrugli stol na temu Apiturizam u Hrvatskoj

O mogućnostima razvoja apiturizma u Hrvatskoj razgovarati ćemo s našim gostima, dok će prve api rute u Hrvatskoj zaživjeti u proljeće 2020. U organizaciji Hrvatskog apiterapijskog društva. Također, u proljeće 2020.  suradnji s pojedinim Županijama, turističkim uredima i agencijama 

počinje edukacija turističkih vodića za ovaj oblik turističke ponude.

 

gosti: gradonačelnik Grada Novske, direktorica razvojne agencije Novske, gđa Vesne Rajković, načelnice Sektora za posebne oblike turizma pri Ministarstvu turizma RH i  

Josipa Kujundžić, Monika Crnjac. Moderator dr. sc. Gordana Hegić, mag. ing. agr. predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva.

 

organizator: Hrvatsko apiterapijsko društvo 

suorganizator Zagrebački velesajam

 

Petak, 6.12.2019. 11:00 -12:00 sati

Podjela uvjerenja pčelarima braniteljima o završenom pčelarskom tečaju (Ured za branitelje Grada Zagreba, UKSR i HAD).

Već drugu godinu za redom Ured za branitelje Grada Zagreba u suradnji sa Hrvatskim apiterapijskim društvom i Udrugom za kreativni socijalni rad

organizira besplatan tečaj pčelarstva za branitelje Grada Zagreba i njihove obitelji. Ove godine interes je bio iznad očekivanog te je tečaj završio maksimalan broj polaznika a dio zainteresiranih predbilježen je i za 2020. godinu zbog ograničenih kapaciteta broja polaznika s ciljem što kvalitetnijeg izvođenja praktične nastave u Urbanom edukativnom pčelinjaku. 

Kakva su bila iskustva korisnika, koliko su zadovoljni programom te koji su njihovi planovi za budućnost možete saznati na izlagačkom prostoru Hrvatskog apiterapijskog društva, gdje se ujedno možete predbilježiti i za naredni tečaj koji je planiran u proljeće 2020.

 

organizator: Ured za branitelje Grada Zagreba, Hrvatsko apiterapijsko društvo, Udruga za kreativni socijalni rad

suorganizator Zagrebački velesajam

 

 

 

 

 

 

Subota, 7.12.2019. 11:00 – 17:00 sati (Dvorana Cres u sklopu Gastro Globusa)

Konferencijska dvorana Zagrebačkog velesajma

IV Hrvatski simpozij o vrijednosti pčelinjih proizvoda u očuvanju zdravlja a s međunarodnim sudjelovanjem Apiterapija (skup bodovan od HLK)

Predavači:

10,30 -11,00 Prijave i registracija 

11- 11,15 Uvodna obraćanja i pozdravi

11,15 – 11,45 Josipa Kujundžić : „Apiterapija i apiturizam u Novskoj“

11,45 – 12,15 Armin Nuhanović, zdravstveni djelatnik (BiH): „Apiterapija, apiinhalacije i apiturizam u Bihaću“

12,15 – 12,30 Rasprava

12,30 – 13,30 dr. sc. Zdenko Franić „Povijest apiterapije u Hrvatskoj“

13,30 – 14,00 Zrinka Franić dr. med. „Komparacija biološke aktivnosti različitih vrsta meda“

14,00 – 14,30 dr.sc. Gordana Hegić „Žig Hrvatskog apiterapijskog društva – oznaka kvalitete proizvoda i usluga“

14,30 – 15,30 prof. dr. sc. Dragan Bubalo: „Upoznajmo najčešće vrste medova u Hrvatskoj“ (radionica)

15,30- 16,30 Rasprava

organizator: Hrvatsko apiterapijsko društvo i Hrvatski pčelarski savez

suorganizator Zagrebački velesajam

 

 

 

 

Četvrtu godinu kontinuirano promoviramo apiterapiju kao dio kulture korištenja pčelinjih proizvoda s ciljem očuvanja zdravlja i podizanja kvalitete života, te apiturizam kao inovativni oblik agroturizma i dio turističke ponude.

 

 

 

Nedjelja, 8.12.2019. 12:30 – 13:00 sati

 

Modna revija dječjih pčelarskih odijela 

promocija knjige „Pčelarstvo, apiterapija i apiturizam“ dr.sc. Gordana Hegić i grupa autora

organizator: Hrvatsko apiterapijsko društvo 

suorganizator Zagrebački velesajam i Geromar doo

 

 

 

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HAD-a

Temeljem članka 28 Statuta Hrvatskog apiterapijskog društva; pozivam Vas na Skupštinu HAD-a koja će se održati u Zagrebu, 08. 12. 2019. s početkom u 13 i 30 sati na Zagrebačkom velesajmu na izložbenom prostoru HAD-a.


PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. PRIJEDLOG I USVAJANJE DNEVNOG REDA

2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

a. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)

b. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

c. Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa

d. Izvješće verifikacijske komisije

e. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. RASPRAVA I GLASANJE ZA RADNA TIJELA SKUPŠTINE

4. Plan rada za 2020.godinu

5. Financijski plan

6. Razno


MOLIM VAS DA SVOJIM DOLASKOM PRIDONESETE RADU OVE SKUPŠTINE. SVA 

IZVJEŠĆA KAO I DRUGE MATERIJALE ZA SKUPŠTINU MOGU SE DOBITI NA UVID 

 

UPITOM NA e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

 

 Poziv na Izbornu Skupštinu HAD-a 24/09/2019


Izborna skupština Hrvatskog apiterapijskog društva će se održati u utorak, 24/09/2019 u prostorijama Udruge za kreativni socijalni rad u Zagrebu, Vrbani (Lopatinečka 17) s početkom u 18.00 sati.

Dnevni red:

Otvaranje Skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda;

Izbor Radnih tijela Skupštine;

Usvajanje Zapisnika s prošle Skupštine;


Izvješća o radu i poslovanju Udruge tijekom proteklog razdoblja;

Izbor tijela HAD-a.

Planirane aktivnosti za naredno razdoblje;

Razno.

Svi upiti vezano za materijale za Skupštinu dostupni su članovima HAD-a na upit putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Molimo Vas da Vašom nazočnošću doprinesete radu i zaključcima Skupštine 2019.

dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr.

Predsjednica HAD-a
Tečaj APITERAPIJA - PROIZVODNJA I KORIŠTENJE PČELINJIH PROIZVODA u trajanju od 60 sati može se održati u bilo kojem gradu u Hrvatskoj gdje postoji minimalan broj zainteresiranih polaznika (30) dok je maksimalan broj ograničen na 50 polaznika po grupi. 

Cijena tečaja iznosi 3 500,00 kn po polazniku, plativo u 3 obroka (1 500 kn pri upisu prije početka predavanja, 1000 kn nakon 30 dana, 1000 kn prije završetka tečaja). 

Za detaljnije  informacije oko prijave i upisa zainteresirani kandidati mogu se obratiti na e mail: ghegic@gmail.com , a prijavnicu za tečaj možete ispuniti i preuzeti na http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

Uvijet za upis: završena srednja škola. 

 

Tečaj u Zagrebu počinje u subotu 31.08.

 Adresa održavanja tečaja je 

LOPATINEČKA 17  (VRBANI) u prostorijama UDRUGE ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD 

Tečaj će se odrzavati subotama od 12 i 30 do - 19 sati obzirom da imamo velik broj polaznika iz udaljenijih dijelova Hrvatske kojima je zbog putovanja ovakav raspored i dinamika predavanja najprihvatljiviji oblik nastave.


 

Popis tema koje obuhvaća program:

 

-   Apiterapija i apiturizam u Hrvatskoj

-   uvod u osnove apiterapije, anatomija, biologija i fiziologija medonosne pčele, pčelinji proizvodi.

-   Proizvodnja pčelinjih proizvoda, dobra pčelarska praksa, Zakonska regulativa za stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište; fizikalne i kemijske odlike pčelinjih proizvoda, senzorska svojstva meda.

-   Biološka svojstva pčelinjih proizvoda, medonosno, začinsko i ljekovito bilje (građa, klasifikacija, svojstva)

-   Osnove anatomije i fiziologije ljudskoga organizma (upoznavanje građe i funkcioniranja ljudskoga organizma kako funkcionira u zdravlju; mehanizmi za očuvanje zdravlja), patofiziologija (osnove), osnove prve pomoć i u pčelinjaku

-   Upotreba pčelinjih proizvoda u industriji ljepote (api wellness, frizerski, kozmetički i pedikerski saloni), upotreba pčelinjih proizvoda u gastronomiji, apiinhalacije i apiturizam

-    Apiterapija kao inovativni oblik ponude u medical i spa konceptu (pčelinji proizvodi i njihova primjena u profesionalnim tretmanima za zdravlje i njegu kože) mogućnosti praktične primjene

-    Apiterapija u veterinarskoj medicini, mogućnosti praktične primjene

- Apiturizam nova mogućnost za razvoj agroturističke ponude u RH

-    Tehnologija proizvodnje matične mliječi, uzgoj matica za vlastite potrebe, skupljanje peluda, skupljanje pčelinjeg otrova (terenska nastava na pčelinjaku).

- radionica kako aplicirati na natječaje za potpore, izrada i pisanje projekata, prikupljanje potrebne dokumentacije isl.


Pismeni ispit provjere znanja, prezentacija seminarskih (završnih) radova, podjela potvrda o sudjelovanju, potpisivanje etičkog kodeksa HAD-a; članstvo u HAD-u. 

 

Dr.sc. Gordana Hegić, mag.ing.agr.

 

Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva


Download dokumenti :


- Pristupnica : http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

- Uplatnica:   http://api-had.hr/images/docs/primjer_uplatnice.jpg


Prvu ratu u iznosu od 1 500,00 kn potrebno je uplatiti prilikom prijave na tečaj, a najkasnije do 31.8.

Prijave se primaju do popunjenja grupe

 

Ove godine tečaj počinje ranije zbog pravovremenog završetka i aplikacije na natječaje koji se raspisuju već početkom godine u 1 ili 2 mjesecu


 

 

 

 

 

 

 

Zbog tehnickih problema koristite

ovaj E-Mail za kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

POZIV NA KONFERENCIJU

 

„Žene u pčelarstvu Republike Hrvatske - poduzetnice i znanstvenice“

 

u petak 08.03. 2019. u Green Gold Centru u Zagrebu , Radnička cesta 52 od 9-12 sati

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u petak 08.03.2019. godine Hrvatsko apiterapijsko društvo uz potporu gradskog ureda za poljoprivredu Grada Zagreba održava prvu konferenciju

ŽENE U PČELARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE poduzetnice i znanstvenice.

Cilj je ove konferencije promovirati vrijedne članice Hrvatskog apiterapijskog društva koje su nakon završene edukacije pokrenule svoje poslove, došlo je do samozapošljavanja i registracije djelatnosti

apiterapije odnosno podizanja pčelarstva na jednu višu profesionalnu razinu. Upravo zahvaljujući njima, Hrvatska je bogatija za nekoliko novih radnih mjesta, pčelarstvo za nekoliko novih mladih proizvodnih obrta, a turistička ponuda njihovog grada za inovativni oblik zdravstvenog turizma koji je biznis budućnosti.

Također, osim žena poduzetnica, članice Hrvatskog apiterapijskog društva čine i mlade znanstvenice koje su svoje stručne i znanstvene interese usmjerile ka pčelarstvu i apiterapiji.

Pčelarstvo je u Hrvatskoj još uvijek dominantno dopunska djelatnost; kojom se bave najčešće muškarci amateri i hobisti, osobe starije životne dobi, stoga je svakako važno naglasiti da se neke stvari pomalo mijenjaju na bolje. Također se budi i nova grana agroturizma poznatija kao apiturizam ili pčelarski turizam gdje je uloga Hrvatskog apiterapijskog društva da educira sve zainteresirane za ovaj inovativni oblik zdravstvenog apiturizma.

Kontakt za više informacija: dr. sc. Gordana Hegić mag.ing.agr., predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva, mobitel:  095 910 66 53

PROGRAM KONFERENCIJE:

9,00 - 9,15 Otvorenje konferencije, dr.sc.Gordana Hegić mag.ing.agr., Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva

9,15 – 9,30 Brigita Čubrić, OPG Čubrić Prva api komora u Hrvatskoj

9,30 - 9,45 Katarina Jakupec vlasnica obrta API INHAL Pčele u srcu ... grada Virovitice

9,45 – 10,00 Ines Erceg Antolčić dipl.ing., OPG Antolčić, Obiteljsko blago

10,00 -10,15 Danijela Đurak dipl. soc. radnica, Edukativni urbani pčelinjak u gradu Zagrebu

pčelarstvo kao radna terapija za osobe u nepovoljnom položaju

10,15 - 10,30; Josipa Kujundžić vlasnica obrta Apis Jo, Medena masaža, apiterapija i apiturizam

10,30 – 11,00 Zrinka Franić dr.med. apiterapeutkinja, Važnost suradnje pčelara i liječnika

OPG Franić, eko pčelarstvo Klinac

11,00 - 11,15 dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr. vlasnica obrta Biorad, Api kozmetika ljubav, izazov posao

11,15 – 11,30 Obrt APITERA vl. Ivana Rončević: Inovativna ponuda apiturizma prilagođena osobama s invaliditetom

11,30 – 11,40 Rasprava i zaključci

Pauza za kavu i završetak konferencije

 

 

Sretan Božić i Nova godina

 

 

 

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HAD-a

Temeljem članka 28 Statuta Hrvatskog apiterapijskog društva; pozivam Vas na Skupštinu HAD-a koja 

će se održati u Zagrebu, Lopatinečka 17 u prostorijama Udruge za kreativni socijalni rad u subotu 

29.12. 2018. s početkom u 16, 00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. PRIJEDLOG I USVAJANJE DNEVNOG REDA

2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

a. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)

b. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

c. Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa

d. Izvješće verifikacijske komisije

e. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. RASPRAVA I GLASANJE ZA RADNA TIJELA SKUPŠTINE

4. IZVJEŠĆA

a. O radu Udruge u 2018. godini

b. O financijskom poslovanju Udruge u 2018.godini

c. Nadzornog odbora

5. RASPRAVA I GLASANJE O IZVJEŠĆIMA

6. PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU RASPRAVA I 

GLASANJE

7. OSNIVANJE PČELARSKE SEKCIJE U SKLOPU HAD-a

8. RAZNO

MOLIM VAS DA SVOJIM DOLASKOM PRIDONESETE RADU OVE SKUPŠTINE. SVA 

IZVJEŠĆA KAO I DRUGE MATERIJALE ZA SKUPŠTINU MOGU SE DOBITI NA UVID 

UPITOM NA e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .