Hrvatsko apiterapijsko društvo

Statut HAD
HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO
STATUTRijeka, 2011.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001, 11/02) osnivačka Skupština Hrvatskog apiterapijskog društva na svojoj sjednici održanoj 03.11.2011. donosi:S T A T U T

 

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVA

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Hrvatsko apiterapijsko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je slobodna i dobrovoljna strukovna udruga za razvoj i promociju apiterapije u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Hrvatsko apiterapijsko društvo. Sjedište je na Katedri za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Krešimirova 52 a u Rijeci. Odluku o adresi donosi Upravni odbor. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske. Skraćeni naziv Društva glasi HAD.

 

Članak 3.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba. Društvo zastupaju i predstavljaju Predsjednik Društva, Dopredsjednik i Tajnik, a u njihovom odsustvu osoba koju posebnom punomoći ovlaste Predsjednik, Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

 

Čanak 4.

 

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 35 mm. Uz obod je naziv:

Hrvatsko apiterapijsko društvo, a u sredini grb Društva. 1. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI DRUŠTVA

 

Članak 5.

 

Društvo ima za cilj razvijanje i promicanje apiterapije odnosno uporabe pčelinjih proizvoda u cilju poboljšanja zdravlja, uklanjanja boli, patnje i nesposobnosti za rad ljudi i životinja i to slijedećim djelatnostima:

 • Održavanjem mreže stručnjaka uključenih u apiterapiju na području Republike Hrvatske;

 • Zalaganjem za znanstveno, stručno, kulturno i društveno usavršavanje svojih članova, organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, sastanaka,  studijskih putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu sukladno posebnim propisima;

 • Održavanjem i stvaranjem službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvoja apiterapije;

 • Savjetovanjem medicinske i znanstveno-stručne zajednice te cjelokupne javnosti o primjeni apiterapije tiskanjem informativnih sadržaja, održavanjem mrežnih stranica, organiziranjem stručnih predavanja, savjetovanja, skupova i sastanaka za članstvo od općeg značaja za razvoj apiterapije;

 • Uspostavljanjem smjernica i odrednica za profesionalno postupanje u apiterapiji i osposobljavanje i certificiranje apiterapeuta;

 • Zalaganjem za poboljšanja u edukaciji vezano uz primjenu apiterapije;

 • Radom na jačanju uloge Društva u zdravstvenom, tehničkom, gospodarskom, zakonodavnom i znanstvenom životu Republike Hrvatske;

 • Davanjem stručnih mišljenja iz područja apiterapije od općeg značenja;

 • Obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno zakonu.

 

Za obavljanje djelatnosti navedenih u prethodnom stavku Društvo će osigurati sva potrebna odobrenja i suglasnosti po posebnim propisima koji reguliraju obavljanje tih djelatnosti.

Društvo svoje djelatnosti ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svojih djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora u skladu s ovim Statutom, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni Statutom.

 

 1. USTROJSTVENI OBLICI DRUŠTVA

 

Članak 6.

       

U okviru rada Društva mogu se prema specifičnostima formirati stalne ili povremene jedinice: sekcije, povjerenstva, odbori i sl., u cilju obavljanja poslova i zadataka.

Također je moguće osnivanje podružnica Društva na području Republike Hrvatske, predstavljanih po predsjedniku pojedine podružnice Društva, koji za svoje poslovanje odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru Društva.

Poslovanje podružnice regulira se aktom o osnivanju koji donosi Upravni odbor, a Skupština Društva ga mora verificirati. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.


 1. ČLANSTVO, PRAVA DUŽNOSTI I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 7.

 

Članovi Društva mogu biti redovni, počasni i pridruženi.

 

Članak 8.

 

Redoviti članovi mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koji su ispunili Pristupnicu za članstvo u Društvu.

Redovitim članom postaje se upisom u Registar članova Društva temeljem Pristupnice koju prihvaća Upravni odbor Društva i plaćanjem članarine.

 

Članak 9.

 

Za počasne članove Društvo bira - na redovitim ili izvanrednim skupštinama, poslovno sposobne državljane Republike Hrvatske koji su se istakli izvanrednim radovima na području apiterapije, koji su pridonijeli napretku i stekli naročite zasluge za napredak Društva.

Počasni član je oslobođen plaćanja članarine. Počasni članovi nemaju pravo glasa na Skupštini Društva.

 

Članak 10.

 

Pridruženi članovi mogu biti pravne ili fizičke osobe koje financijski ili na drugi način pomažu u radu Društva. Pridruženi članovi mogu biti svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske koji su ispunili Pristupnicu za članstvo u Društvu i izabrali opciju za pridruženo članatvo.

Pridruženim članom postaje se upisom u Registar članova Društva temeljem Pristupnice koju prihvaća Upravni odbor Društva i plaćanjem članarine.

Pridruženi članovi nemaju pravo glasa na Skupštini Društva.

 

Članak 11.

 

Prava redovitih članova Društva:

 • Mogu birati i biti birani u sva tijela Društva;

 • Dolaziti na sastanke i skupštine Društva, raspravljati na njima i iznositi prijedloge;

 • Sudjelovati na skupovima i manifestacijama koje organizira Društvo;

 • Služiti se svim povlasticama i pravima što ih je Društvo steklo za svoje članove,

 • Koristiti prostorije Društva;

 • Dobivati publikacije Društva po povlaštenoj cijeni;

 • Zasnivati ugovorne odnose s Društvom;

 

Članak 12.

 

Prava počasnih i pridruženih članova Društva:

 • Mogu dolaziti na sastanke i skupštine Društva, raspravljati na njima i iznositi prijedloge;

 • Sudjelovati na skupovima i manifestacijama koje organizira Društvo;

 • Služiti se svim povlasticama i pravima što ih je Društvo steklo za svoje članove,

 • Koristiti prostorije Društva;

 • Dobivati publikacije Društva po povlaštenoj cijeni;

 • Zasnivati ugovorne odnose s Društvom;

 

Članak 13.

 

Članovi Društva dužni su:

 • Priznavati i poštivati Statut Društva,

 • Aktivno sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i promicanju rada Društva,

 • Sudjelovati u svim akcijama Društva,

 • Čuvati i braniti ugled i korist Društva,

 • Potpomagati Društvo u ostvarivanju njegovih zadataka i brinuti se za utjecaj i razvoj apiterapije,   

 • Čuvati imovinu Društva i ispunjavati savjesno svoje obveze prema Društvu,

 • Redovito plaćati članarinu, najkasnije do 31. ožujka u tekućoj kalendarskoj godini.

 

Članak 14.

 

Svi članovi, osim počasnih, plaćaju članarinu. Iznos godišnje članarine utvrđuje Skupština Društva.

 

Članak 15.

 

Redoviti, počasni i pridruženi članovi postaju članom Društva danom upisa u Registar članova Društva.

 

Članak 16.

 

Članovi Društva koji nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe ovog Statuta ili zlouporabljuju ovlasti i položaj podliježu stegovnoj odgovornosti. Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Društva pokreće Predsjednik Društva samostalno ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora, a provodi Stegovno povjerenstvo Društva.

 

Članak 17.

 

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Društvu, Upravni odbor može, temeljem mišljenja Stegovnog povjerenstva, odlučiti o slijedećim stegovnim mjerama:

 • Da član protiv kojeg je vođen stegovni postupak nadoknadi materijalnu štetu pričinjenu Društvu;

 • Da mu izreče stegovnu mjeru opomene pred isključivanje iz Društva;

 • Da se član briše iz Registra članova Društva.

 

Članak 18.

 

Stegovni postupak vodi Stegovno povjerenstvo. Stegovno povjerenstvo sastoji se od predsjedavajućeg  i 2 člana, a imenuje ih Predsjednik Društva iz redova članova Društva na mandat u povjerenstvu dozavršenja stegovnog postupka za koji su imenovani.

Stegovno povjerenstvo u svom radu pridržava se općih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s propisima i internim aktima Društva.

Po okončanju postupka Stegovno povjerenstvo podnosi izvješće o činjeničnom stanju  Predsjedniku Društva u roku od 30 dana od dana imenovanja Stegovnog povjerenstva.

Odluku o stegovnoj mjeri redovitog, počasnog i podupirućeg člana donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora nezadovoljan član može uložiti žalbu Upravnom odboru društva, sa zahtjevom da se preispita odluka u roku od 30 dana od donošenja odluke o donošenju stegovne mjere.

Drugostupanjska odluka Upravnog odbora je konačna.

 

Članak 19.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

 • Istupom na vlastiti zahtjev;

 • Isključenjem;

 • Gubitkom hrvatskog državljanstva;

 • Brisanjem iz članstva ako član ne plaća članarinu do 31.prosinca tekuće godine u kojoj je važila članska obveza;

 • Smrću člana.V. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 20.

 

Tijela Društva jesu:

 • Skupština

 • Upravni odbor

 • Nadzorni odbor

 • Predsjednik

 • Dopredsjednik

 • Stegovna komisija

 • Tajnik

 

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva, a čine je svi članovi Društva. Svaki član ima jedan glas na Skupštini. Predstavnika pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 22.

 

Skupština može biti izborna, redovita i izvanredna.

Redovita Skupština održava se svake godine, najkasnije do 30. lipnja, a saziva je Predsjednik Društva.

Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

Izvanredna Skupština saziva se prema potrebi. Saziva se na inicijativu Predsjednika, Upravnog odbora, a može se sazvati i na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev minimalno jedne trećine redovitih članova. Predsjednik Društva, dužan je sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako je ne sazove u tom roku, Skupštinu mogu sazvati sami predlagači.

U dnevni red izvanredne Skupštine ulaze samo ona pitanja zbog kojih je ona sazvana.

 

Članak 23.

 

Skupštinu saziva Predsjednik Društva pozivom članova Društva najmanje 14 dana prije održavanja.

Obavijest za Skupštinu mora sadržavati dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja, a važniji materijali moraju se umnožiti i razaslati svim članovima ili osigurati njihov pristup putem javnog glasila Društva.

 

Članak 24.

 

Rad Skupštine vodi Radno predsjedništvo, koje se izabire na početku rada Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju izabrani ovjerovitelji i zapisničar.

 

Članak 25.

 

Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Društva s pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Ako u vrijeme saziva skupštine nije prisutna natpolovična većina članova Društva potrebna za donošenje pravovaljanih odluka, početak rada Skupštine odgađa se na rok od 60 minuta nakon čega se saziva Skupština za čije pravovaljane odluke je potrebna natpolovična većina prisutnih članova Društva s pravom glasa.

 

Članak 26.

 

Skupština Društva:

 • Razmatra osnovna pitanja Društva,

 • Donosi statut, njegove izmjene i dopune;

 • Potvrđuje po prijedlogu program rada Društva i financijski plan; bira i razrješuje članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;

 • Bira i razrješuje Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Društva;

 • Razmatra izvještaje o radu tijela Društva i daje razrješnice;

 • Rješava žalbe protiv rada Upravnog odbora i ostalih tijela;

 • Raspravlja i odlučuje o izvještajima Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

 • Donosi financijski plan prihoda i rashoda;

 • Donosi završni račun Društva;

 • Bira počasne i pridružene članove Društva;

 • Donosi odluke o drugim pitanjima za koje je nadležna prema odredbama ovog statuta.

 

Članak 27.

 

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Društva, koji se brine o provođenju odluka Skupštine.

Upravni odbor ima 5 članova. Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik članovi su Upravnog odbora po položaju.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, Tajnik ili jedan od članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ako je sjednici Upravnog odbora nazočno najmanje tri člana. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor određuje zaduženja članova Upravnog odbora.

 

Članak 28.

 

Dužnosti Upravnog odbora su:

 • Provođenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine Društva;

 • Rukovođenje poslovima Društva između dvije skupštine;

 • Izrada prijedloga Statuta i drugih općih akata Društva;

 • Razrada programa rada Društva;

 • Razrada financijskog plana prihoda i rashoda Društva;

 • Rješavanje financijske, stručne i organizacijske problematike Društva;

 • Saziva i određuje dnevni red skupštine;

 • Priprema prijedloge i izvješća o radu i stanju Društva;

 • Odlučuje o zaključivanju Ugovora o radu s djelatnicima izvan Društva za poslove koje ne mogu obaviti članovi Društva;

 • Zaključuje stručne dogovore i ugovore sa znanstvenim i stručnim društvima i ustanovama;

 • Bira predstavnike Društva u odgovarajuća stručna tijela.

 

Članak 29.

 

Ukoliko mandat prestane nekom od članova Upravnog odbora, Upravni odbor može izvršiti kooptiranje novih članova Upravnog odbora iz redova redovitih članova Društva. Kooptirani članovi Upravnog odbora moraju biti potvrđeni na prvoj slijedećoj Skupštini Društva.

 

Članak 30.

 

Mandat u svim tijelima Društva traje četiri godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Društva.

 

Članak 31.

 

Predsjednik Društva je Predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo, brine se o izvršavanju svih odluka Skupštine i Upravnog odbora, za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru te im najmanje jedanput godišnje podnosi izviješće o radu.

Predsjednik saziva sjednice Skupštine.

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi i određuje dnevni red, ali najmanje jedanput u dva mjeseca. Sjednicu Upravnog odbora može sazvati i član Upravnog odbora kojeg Predsjednik odredi.

Predsjednik je odgovoran za zakonitost rada Društva i vodi brigu o raspoređivanju sredstava i imovini Društva.

 

Članak 32.

 

Dopredsjednik Društva obavlja ove poslove:

 • Zastupa Društvo;

 • Ostvaruje odluke Upravnog odbora i Predsjednika Društva;

 • Vrši dužnosti Predsjednika Društva kada ovaj to nije u mogućnosti ili kada ga predsjednik za to posebno ovlasti.

Članak 33.

 

Tajnik Društva obavlja ove poslove:

 • Zastupa Društvo;

 • Ostvaruje odluke Upravnog odbora i Predsjednika Društva;

 • Obavlja administrativne poslove i blagajničke poslove;

 • Priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose Upravni odbor i Skupština;

 • Priprema prijedlog financijskog plana i organizira njegovu provedbu;

 • Organizira izradu općih akata.

 

Članak 34.

 

Postupak za opoziv Predsjednika Društva ili člana tijela upravljanja, te Upravnog i Nadzornog odbora pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv Predsjednika Društva mogu podnijeti Nadzorni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Nadzorni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Prijedlog za opoziv Nadzornog odbora može podnijeti Predsjednik Društva, Upravni odbor ili jedna trećina redovitih članova Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje, odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.

Član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.

Novoizabranom Predsjedniku Društva, odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata tijela u čiji su sustav birani, a ukoliko je razriješeno cijelo tijelo bira se novo tijelo s punim mandatom.

 

Čanak 35.

 

Upravni odbor može po potrebi osnivati komisije, povjerenstva, sekcije radi proučavanja pojedinih pitanja ili zadaća od posebnog značaja za djelovanje Društva, te poboljšavanja njegovog funkcioniranja kao i provođenja statutarnih odluka Skupštine.

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor (Predsjednika i 2 člana) bira Skupština radi što neposrednije kontrole rada, poštivanja statutarnih i drugih akata, financijske kontrole, zaštite imovine i drugih prava i obveza.

Nadzorni odbor tijekom četverogodišnjeg mandata nadzire poslovanje Društva, te o svom radu i svemu  zapaženom podnosi godišnje izviješće Skupštini.

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Društva.

 

Članak 38.

 

Nadzorni odbor dužan je najmanje jednom godišnje pregledati financijsko poslovanje Društva.

 1. ZASTUPANJE I PRAVO POTPISA

 

Članak 39.

 

Udrugu zastupa Predsjednik, a njegovoj odsutnosti Dopredsjednik i Tajnik u okviru zakona, a na temelju Statuta i ostalih općih akata Društva.

Sve pismene dokumente i dopise Društva potpisuje Predsjednik, a njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

 

 1. FINANCIJSKA SREDSTVA DRUŠTVA

 

Članak 40.

 

Prihodi Društva su:

 • Članarina,

 • Dotacije i donacije, sponzorstva, prilozi i drugi izvori,

 • Sredstva dobivena organizacijom seminara i predavanja te sredstva dobivena od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu

 • Prihodi od dopuštenih djelatnosti, sukladnih zakonu.

 • Dotacije iz državnog proračuna, proračuna i fondova državnih ustrojbenih jedinica, općina i gradova, te međunarodnih fondova za Društva i nevladine organizacije

U slučaju ostvarivanja dobiti, postupa se u skladu sa odredbama članka 5. ovog Statuta.

 

Imovina Društva stečena kupovinom ili donacijom sastoji se od:

 • Pokretnina;

 • Nekretnina;

 • Prava i obveza nastalih osnivanjem i radom trgovačkih društava sukladno članku 5. Statuta.

 

Imovinom Društva upravljaju osobe koje predstavljaju i zastupaju Udrugu iz članka 3. Statuta ili druge osobe ili tijela upravljanja ili odlučivanja koje za to ovlasti Skupština Društva.

Za upravljanje imovinom Društva odgovorne su osobe i tijela upravljanja i odlučivanja odgovaraju Skupštini Društva. Imovina Društva stečena kupovinom ili donacijama namijenjena je isključivo ostvarivanju ciljeva navedenih u članku 5. Statuta.

 

Članak 41.

 

Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se prema zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

   

 1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DRUŠTVA

 

Članak 42.

 

Za obavljanje administrativnih poslova Društvo može angažirati djelatnike u redovnom radnom odnosu, s punim ili skraćenim radnim vremenom. Za pojedine poslove za koje treba osnovati radni odnos, Društvo može zaključiti ugovor za obavljanje tih poslova.

Angažirani djelatnici su za svoj rad odgovorni direktno predsjedniku i skupštini Društva.

 1. JAVNOST RADA DRUŠTVA

 

Članak 43.

 

Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se obavijestima kroz sredstva javnog informiranja, objavljivanjem na oglasnoj ploči Društva i/ili posredstvom glasila Društva te izvješćivanjem o radu i poslovanju Društva i njegovih tijela putem mrežnih stranica Društva.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

Društvo prestaje s radom:

 • Na temeljuodluke Skupštine Društva;

 • U slučajevima utvrđenim zakonom.

 

U slučaju prestanka rada Društva sva pokretna i nepokretna imovina predaje se u vlasništvo državnom Pravobranitelju za djecu.

 

Čanak 45.

 

Službeno tumačenje Statuta Društva daje Skupština.

Statut je temeljni opći akt i svi drugi opći akti moraju biti sukladni Statutu.

 

Članak 46.

 

Društvo se može udružiti u savez ili zajednicu udruženja na području Republike Hrvatske, te u međunarodne asocijacije. Odluku o udruživanju i/ili učlanjivanju donosi Upravni odbor, a ista mora biti potvrđena od strane Skupštine Društva.

 

Članak 47.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Predsjednik  Društva

 

Dr.sc. Dražen Lušić

honeybee-apis-mellifera-bees-collecting-pollen_w725_h544.jpg

6 HRVATSKI SIMPOZIJ O VRIJEDNOSTI PČELINJIH PROIZVODA U OČUVANJU ZDRAVLJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Online putem Microsoft teams-a

Apiterapija očuvanje zdravlja pčelinjim proizvodima 

Zagreb, 04.12.2021. 

Program:

10,30- 10,45 online okupljanje sudionika

           10,45- 11,00 Pozdravna riječ predsjednice Hrvatskog apiterapijskog društva

 1. 11-11,45 Dr. Rok Kopinč „Matična mliječ i propolis od tradicionalne uporabe do klinički dokazanih učinaka“  Slovenija
 2. 11,45-12,30 dr. sc. Melisa Oraščanin „ 10 HDA biološka aktivnost i mehanizam djelovanja“ Bosna i Hercegovina
 3. 12,30 – 12,45 dr. sc. Dario Lasić „Minimalne analize zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda“  Hrvatska
 4. 12,45-13,45 dr. sc. med. Zorica Plavšić alergolog pulmolg „Kako primenom apiterapije sprečiti upalu pluća a pozitivni ste na Covid 19“  Srbija
 5. 13,45 – 14,15 Armin Nuhanović „Pčelinji proizvodi u službi zdravlja“ Bosna i Hervegovina
 6. 14,15 – 14,30 dr. med. Silva Miškulin „Utjecaj pčelinjih proizvoda na rast i razvoj djece“  Hrvatska
 7. 14,30 – 15,30  prim. mr. sc. Josip Lončar dr. med.  Mirna Ivandić Lončar dr. med. Krešimir Lončar dr. med. „Pčelinji otrov u liječenju neuroloških i reumatoloških bolesti“  Hrvatska
 8. 15,30 – 15,45 mr. sci. dr. Maja Roje Novak „Prevencija adverzivnih događanja u terapiji pčelinjim otrovom“  Hrvatska
 9. 15,45 – 16, 15 Josipa Kujundžić „Apiinhalacija kod post covid sindroma“ iskustva iz prakse Hrvatska  
 10. 16,15 – 16,45 dr. med. Zrinka Franić „Apiterapija za prevenciju, tijekom i nakon bolesti Covid 19“ Hrvatska
 11. 16,45 – 17,15 Armin Nuhanović „ Masaža medom i apiinhalacije“ Bosna i Hercegovina
 12. 17,15 – 17,30 dr. sc. Gordana Hegić „Apiterapija i apiinhalacije kao dio wellness ponude“ Hrvatska
 13. 17,30 - 18,00 Rasprava i zaključci

Ukupno trajanje 7 sati

 

Simpozij bez kotiozacije za liječnike, ljekarnike i članove HAD-a.

Ostali zainteresirani slušatelji da bi podržali rad Hrvatskog apiterapijskog društva trebaju uplatiti donaciju u iznosu od 250,00 kn ili 35 eura.


 Prijave za praćenje izlaganja primaju na email  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije do četvrtka 2.12.2021. u 20 sati. Za sve ostale informacije slobodno se obratite na mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili mob 0959106653


Podaci za uplatu donacije su:

HRVATSKO APITERAPIJSKO DRUŠTVO

PAŠKA 4

10 000 ZAGREB

IBAN HR3523400091111084741