Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova HAD

Na temelju odredbi članka 26. Satuta Hrvatskog apiterapijskog društva (u daljnjem tekstu Društvo) Upravni odbor Hrvatskog apiterapijskog društva dana 14. travnja 2012. godine donosiPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVAI. Opće odredbe

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu: Poslovnik) se uređuje način rada Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu Upravni odbor), a osobito:

 

Članak 2.

 

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Upravnog odbora nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Upravni odbor posebnim aktom.II. Sastav i djelokrug rada

Članak 3.

 

Upravni odbor ima 5 članova koje izabire Skupština Društva. Upravni odbor čine:

 

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 4.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.Članak 5.

 

Upravni odbor:III. Prava i dužnosti članova

Članak 6.

 

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnosti:

 

Članak 7.

 

Odredbe u svezi prisustva na sjednicama odbora:

 

Članak 8.

 

Ako zbog nekog izuzetno opravdanog razloga izabrani član Upravnog odbora ne može više obavljati dužnost člana Upravnog odbora, Upravni odbor može na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora na njegovo mjesto kooptirati novog člana.

Kooptirani novi član Upravnog odbora mora biti potvrđen od strane prve slijedeće Skupštine Društva.Članak 9.

 

Član UO je dužan čuvati tajnost poslovnih podataka za koje sazna za vrijeme obnašanja članstva u Upravnom odboru.

U protivnom podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno članku 16. Statuta Društva.

 

Članak 10.

 

Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:IV. Prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika

Članak 11.

 

Predsjednik Društva po funkciji je predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

 

Članak 12.

 

Dopredsjednik Društva pomaže Predsjedniku Upravnog odbora u obavljanju njegovih poslova i zadaća koje mu povjeri Predsjednik Upravnog odbora u okviru njegovog djelokruga rada.

Dopredsjednik Društva  po funkciji zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i postupa sukladno članku 13. ovog Poslovnika.

 

Članak 13.

 

U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik, a njega Tajnik, te postupa sukladno članku 12. ovog Poslovnika.

 

Članak 14.

 

Tajnik Društva :


V. Prava i dužnosti biranih članova upravnog odbora

Članak 15.

 

Birani član Upravnog odbora:


VI. Način sazivanja, tijek i poslovni red na sjednici upravnog odbora

Članak 16.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje saziva Predsjednik.

Na zahtjev najmanje dva (2) člana Upravnog odbora, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnositelj zahtjeva traži. U slučaju da to odbije, podnositelji predaju zahtjev Tajniku te on saziva  sjednicu.  

 

Članak 17.

 

Članu Upravnog odbora dostavlja se najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice, poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članu se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, odnosno na samoj sjednici.

 

Članak 18.

 

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinom predmetom ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.

Svaki član može tražiti nadopunu dnevnog reda, o kojoj se glasuje.

 

Članak 19.

 

U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati svi oni kojima je Predsjednik uputio poziv za sjednicu. Gost će biti udaljen sa sjednice ako bude ometao u radu članove Upravnog odbora.

 

Članak 20.

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika. Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru. Predsjednik daje članu riječ po redoslijedu prijave.

 

Članak 21.

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od teme, Predsjednik će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda Predsjednik će mu oduzeti riječ.

 

Članak 22.

 

Predsjednik otvara i zaključuje sjednicu Upravnog odbora.

Nakon otvaranja sjednice, Predsjednik utvrđuje nazočnost članova.

Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočno tri (3) ili više članova Upravnog odbora odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica se može iznimno održati, ako sjednici nije nazočan broj članova iz prethodnog stavka ovog članka, ako se radi o primanju na znanje određenih informacija vezano za rad Upravnog odbora.

 

Članak 23.

 

U  slučaju potrebe donošenja određenih odluka članovi Upravnog odbora mogu se o njima očitovati naknadno i putem elektroničkog glasovanja (e-pošta), konferencijske veze odnosno putem faksa kako bi se osigurao aktivan rad Upravnog odbora, o čemu treba biti postignuta suglasnost prisutnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 24.

 

Svaki prisutni član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

 

Članak 25.

 

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Upravni odbor ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se odlučivanje o pojedinoj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu.

Predsjednik zaključuje raspravu po pojednoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

 

Članak 26.

 

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora. Glasovanje je javno.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik Upravnog odbora poziva članove da se izjasne tko je "ZA" prijedlog, zatim tko je "PROTIV", odnosno da li se tko suzdržava od glasovanja.

Poimenično glasovanje provodi se na način da Predsjednik poziva članove koji se izjašnjavaju "ZA", "PROTIV", "SUZDRŽAN" od glasovanja.

Predsjednik objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 27.

 

Sjednice Upravnog odbora traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Članak 28.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama i zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. O izradi zapisnika brine Tajnik, odnosno drugi član Upravnog odbora kojeg za to zaduži Predsjednik.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik i Poslovni tajnik.

 

Članak 29.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
U Opatiji, 14. travnja 2012. godine.
M.P.

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing.

Predsjednik Društva