Hrvatsko apiterapijsko društvo

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova HAD

Na temelju odredbi članka 26. Satuta Hrvatskog apiterapijskog društva (u daljnjem tekstu Društvo) Upravni odbor Hrvatskog apiterapijskog društva dana 14. travnja 2012. godine donosiPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVAI. Opće odredbe

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu: Poslovnik) se uređuje način rada Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu Upravni odbor), a osobito:

 • sastav i djelokrug rada

 • prava i dužnosti članova

 • prava i dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika

 • način sazivanja, tijek i poslovni red sjednice Upravnog odbora Društva.

 

Članak 2.

 

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Upravnog odbora nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Upravni odbor posebnim aktom.II. Sastav i djelokrug rada

Članak 3.

 

Upravni odbor ima 5 članova koje izabire Skupština Društva. Upravni odbor čine:

 • Predsjednik Društva

 • Dopredsjednik Društva

 • Tajnik Društva

 • dva izabrana članova Upravnog odbora

 

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 4.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.Članak 5.

 

Upravni odbor:

 • Provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine Društva;

 • Provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine Društva;

 • Rukovodi poslovima Društva između dvije skupštine;

 • Izrađuje prijedloge Statuta i drugih općih akata Društva;

 • Razrađuje program rada Društva;

 • Razrađuje financijski plan prihoda i rashoda Društva;

 • Rješava financijske, stručne i organizacijske problematike Društva;

 • Saziva i određuje dnevni red skupštine;

 • Priprema prijedloge i izvješća o radu i stanju Društva;

 • Odlučuje o zaključivanju Ugovora o radu s djelatnicima izvan Društva za poslove koje ne mogu obaviti članovi Društva;

 • Zaključuje stručne dogovore i ugovore sa znanstvenim i stručnim društvima i ustanovama;

 • Bira predstavnike Društva u odgovarajuća stručna tijela;

 • Radi i druge poslove sukladno Statutu i Programu Društva, te Poslovniku o svom radu.III. Prava i dužnosti članova

Članak 6.

 

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnosti:

 • prisustvovati sjednicama UO

 • raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Upravnog odbora te o njemu odlučivati,

 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Upravnog odbora,

 • sudjelovati u svim aktivnostima Upravnog odbora.

 

Članak 7.

 

Odredbe u svezi prisustva na sjednicama odbora:

 • Članovi Upravnog pdbora potvrđuju svoj dolazak na sjednicu Tajništvu Društva pismeno, elektronički ili telefonski.

 • Svaki izostanak sa sjednice odbora član mora najaviti unaprijed u razumnom vremenskom roku, sukladnom sa navedenom u Pozivu za sjednicu Upravnog odbora.

 

Članak 8.

 

Ako zbog nekog izuzetno opravdanog razloga izabrani član Upravnog odbora ne može više obavljati dužnost člana Upravnog odbora, Upravni odbor može na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora na njegovo mjesto kooptirati novog člana.

Kooptirani novi član Upravnog odbora mora biti potvrđen od strane prve slijedeće Skupštine Društva.Članak 9.

 

Član UO je dužan čuvati tajnost poslovnih podataka za koje sazna za vrijeme obnašanja članstva u Upravnom odboru.

U protivnom podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno članku 16. Statuta Društva.

 

Članak 10.

 

Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom podnošenja ostavke na članstvo u Upravnom odboru,

 • istupanjem iz Društva, danom podnošenja ostavke na članstvo,

 • isključenjem, danom konačnosti odluke o isključenju.IV. Prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika

Članak 11.

 

Predsjednik Društva po funkciji je predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

 • predstavlja i zastupa Upravni odbor,

 • saziva i predsjedava sjednici Upravnog odbora,

 • brine se o provođenju odluka Upravnog odbora,

 • jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svome radu,

 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom, te poslove koje mu povjeri, odnosno za koje ga zaduži Upravni odbor.

 

Članak 12.

 

Dopredsjednik Društva pomaže Predsjedniku Upravnog odbora u obavljanju njegovih poslova i zadaća koje mu povjeri Predsjednik Upravnog odbora u okviru njegovog djelokruga rada.

Dopredsjednik Društva  po funkciji zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i postupa sukladno članku 13. ovog Poslovnika.

 

Članak 13.

 

U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik, a njega Tajnik, te postupa sukladno članku 12. ovog Poslovnika.

 

Članak 14.

 

Tajnik Društva :

 • organizira sjednice Upravnog odbora,

 • brine o organizaciji i administrativnim poslovima Upravnog odbora,

 • organizira pripremu i izradu općih akata,

 • obavlja druge poslove po odluci predsjednika Upravnog odbora.


V. Prava i dužnosti biranih članova upravnog odbora

Članak 15.

 

Birani član Upravnog odbora:

 • Aktivno prisustvuje sjednicama Upravnog odbora

 • obavlja druge poslove po odluci predsjednika Upravnog odbora

 • obavlja djelatnosti sukladno posebnim odlukama Upravnog odbora


VI. Način sazivanja, tijek i poslovni red na sjednici upravnog odbora

Članak 16.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje saziva Predsjednik.

Na zahtjev najmanje dva (2) člana Upravnog odbora, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnositelj zahtjeva traži. U slučaju da to odbije, podnositelji predaju zahtjev Tajniku te on saziva  sjednicu.  

 

Članak 17.

 

Članu Upravnog odbora dostavlja se najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice, poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članu se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, odnosno na samoj sjednici.

 

Članak 18.

 

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinom predmetom ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.

Svaki član može tražiti nadopunu dnevnog reda, o kojoj se glasuje.

 

Članak 19.

 

U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati svi oni kojima je Predsjednik uputio poziv za sjednicu. Gost će biti udaljen sa sjednice ako bude ometao u radu članove Upravnog odbora.

 

Članak 20.

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika. Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru. Predsjednik daje članu riječ po redoslijedu prijave.

 

Članak 21.

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od teme, Predsjednik će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda Predsjednik će mu oduzeti riječ.

 

Članak 22.

 

Predsjednik otvara i zaključuje sjednicu Upravnog odbora.

Nakon otvaranja sjednice, Predsjednik utvrđuje nazočnost članova.

Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočno tri (3) ili više članova Upravnog odbora odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica se može iznimno održati, ako sjednici nije nazočan broj članova iz prethodnog stavka ovog članka, ako se radi o primanju na znanje određenih informacija vezano za rad Upravnog odbora.

 

Članak 23.

 

U  slučaju potrebe donošenja određenih odluka članovi Upravnog odbora mogu se o njima očitovati naknadno i putem elektroničkog glasovanja (e-pošta), konferencijske veze odnosno putem faksa kako bi se osigurao aktivan rad Upravnog odbora, o čemu treba biti postignuta suglasnost prisutnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 24.

 

Svaki prisutni član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

 

Članak 25.

 

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Upravni odbor ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se odlučivanje o pojedinoj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu.

Predsjednik zaključuje raspravu po pojednoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

 

Članak 26.

 

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora. Glasovanje je javno.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik Upravnog odbora poziva članove da se izjasne tko je "ZA" prijedlog, zatim tko je "PROTIV", odnosno da li se tko suzdržava od glasovanja.

Poimenično glasovanje provodi se na način da Predsjednik poziva članove koji se izjašnjavaju "ZA", "PROTIV", "SUZDRŽAN" od glasovanja.

Predsjednik objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 27.

 

Sjednice Upravnog odbora traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Članak 28.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama i zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. O izradi zapisnika brine Tajnik, odnosno drugi član Upravnog odbora kojeg za to zaduži Predsjednik.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik i Poslovni tajnik.

 

Članak 29.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
U Opatiji, 14. travnja 2012. godine.
M.P.

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing.

Predsjednik Društva

honeybee-apis-mellifera-bees-collecting-pollen_w725_h544.jpg

3. HRVATSKOM SIMPOZIJU O VRIJEDNOSTI PČELINJIH PROIZVODA U OČUVANJU ZDRAVLJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

APITERAPIJA očuvanje zdravlja pčelinjim

                    proizvodimakoji će se održati u subotu 20.10.2018. na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Sajmova zdravog življenja.

Ukoliko ste zainteresirani za predavanje i predstavljanje Vaših inovativnih proizvoda ili usluga, projekata ili drugih aktivnosti vezanih uz apiterapiju, pčelinje proizvode ili pčelarstvo i molim Vas da najkasnije do 12.7.2018. na e mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. pošaljete naziv teme, kratak sažetak predavanja i ime predavača. Tročlano povjerenstvo odlučiti će o prihvaćanju teme. Planirano trajanje predavanja je 20 minuta i 10 minuta za raspravu nakon predavanja.

Prijašnjih je godina Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom APITERAPIJA očuvanje zdravlja pčelinjim proizvodima, te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 8 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 6 bodova.

Također postoji mogućnost oglašavanja u Zborniku radova, kao i sponzorstva.

Za sve detaljnije informacije obratite se na tel 01 6181 600 ili mob 095 910 66 53 ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tečaj APITERAPIJA - PROIZVODNJA I KORIŠTENJE PČELINJIH PROIZVODA u trajanju od 60 sati može se održati u bilo kojem gradu u Hrvatskoj gdje postoji minimalan broj zainteresiranih polaznika (30) dok je maksimalan broj ograničen na 50 polaznika po grupi. Cijena tečaja iznosi 3 500,00 kn po polazniku, plativo u 3 obroka (1 500 kn pri upisu prije početka predavanja, 1000 kn nakon 30 dana, 1000 kn prije završetka tečaja). Za detaljnije  informacije oko prijave i upisa zainteresirani kandidati mogu se obratiti na e mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  , a prijavnicu za tečaj možete ispuniti i preuzeti uskoro na stranicama Hrvatskog apiterapijskog društva www.api-had.hr ili http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

Uvijeti za upis su: završena srednja škola odgovarajućeg smjera. Nakon završene edukacije postoji mogućnost registracije djelatnosti apiterapija za određeni broj polaznika kod nadležnih institucija.

 

Tečaj u Zagrebu počinje u subotu 3.11. (adresa će biti objavljena naknadno ovisno o broju prijavljenih polaznika) a sve detaljnije informacije možete dobiti na info pultu Hrvatskog apiterapijskog društva u sklopu Sajmova zdravog življenja koji će se održati na Zagrebačkom velesajmu od 18 - 21.10.2018.

Tečaj će trajati svake subote od 12- 19 sati obzirom da imamo velik broj polaznika iz udaljenijih dijelova Hrvatske kojima je zbog putovanja ovakav raspored i dinamika predavanja najprihvatljiviji oblik nastave.


03.11.  od 12- 19 sati

10.11. od 12- 19 sati

17.11. od 12- 19 sati

24.11. od 12- 19 sati

01.12. od 12- 19 sati

08.12. od 12- 19 sati

15.12. od 12- 19 sati

22.12. od 12- 19 sati

19.01 od 12- 19 sati

26.01. od 12- 19 sati

 

Popis tema koje obuhvaća program:

 

-   Apiterapija u Hrvatskoj

-   uvod u osnove apiterapije, anatomija, biologija i fiziologija medonosne pčele, pčelinji proizvodi.

-   Proizvodnja pčelinjih proizvoda, dobra pčelarska praksa, Zakonska regulativa za stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište; fizikalne i kemijske odlike pčelinjih proizvoda, senzorska svojstva meda.

-   Biološka svojstva pčelinjih proizvoda, medonosno, začinsko i ljekovito bilje (građa, klasifikacija, biološka svojstva)

-   Osnove anatomije i fiziologije ljudskoga organizma (upoznavanje građe i funkcioniranja ljudskoga organizma kako funkcionira u zdravlju; mehanizmi za očuvanje zdravlja), patofiziologija (osnove), osnove prve pomoć i u pčelinjaku

-   Upotreba pčelinjih proizvoda u industriji ljepote (api wellness, frizerski, kozmetički i pedikerski saloni), upotreba pčelinjih proizvoda u gastronomiji, apiinhalacije i apiturizam

-    Apiterapija kao inovativni oblik ponude u medical i spa konceptu (pčelinji proizvodi i njihova primjena u profesionalnim tretmanima za zdravlje i njegu kože) mogućnosti praktične primjene

-    Apiterapija u veterinarskoj medicini, mogućnosti praktične primjene

-    Tehnologija proizvodnje matične mliječi, uzgoj matica za vlastite potrebe, skupljanje peluda, skupljanje pčelinjeg otrova (terenska nastava na pčelinjaku).


Pismeni ispit provjere znanja, prezentacija seminarskih (završnih) radova, podjela potvrda o sudjelovanju, potpisivanje etičkog kodeksa HAD-a; članstvo u HAD-u. 

 

Dr.sc. Gordana Hegić, mag.ing.agr.

 

Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva


Download dokumenti :


- Pristupnica : http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc


- Info : http://www.api-had.hr/images/docs/O Hrvatskom apiterapijskom društvu i Simpoziju.doc


- Zaključci : http://www.api-had.hr/images/docs/Zakljucci_8Nacionalna_konferencija.doc