Hrvatsko apiterapijsko društvo

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova HAD

Na temelju odredbi članka 26. Satuta Hrvatskog apiterapijskog društva (u daljnjem tekstu Društvo) Upravni odbor Hrvatskog apiterapijskog društva dana 14. travnja 2012. godine donosiPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVAI. Opće odredbe

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu: Poslovnik) se uređuje način rada Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu Upravni odbor), a osobito:

 • sastav i djelokrug rada

 • prava i dužnosti članova

 • prava i dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika

 • način sazivanja, tijek i poslovni red sjednice Upravnog odbora Društva.

 

Članak 2.

 

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Upravnog odbora nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Upravni odbor posebnim aktom.II. Sastav i djelokrug rada

Članak 3.

 

Upravni odbor ima 5 članova koje izabire Skupština Društva. Upravni odbor čine:

 • Predsjednik Društva

 • Dopredsjednik Društva

 • Tajnik Društva

 • dva izabrana članova Upravnog odbora

 

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 4.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.Članak 5.

 

Upravni odbor:

 • Provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine Društva;

 • Provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine Društva;

 • Rukovodi poslovima Društva između dvije skupštine;

 • Izrađuje prijedloge Statuta i drugih općih akata Društva;

 • Razrađuje program rada Društva;

 • Razrađuje financijski plan prihoda i rashoda Društva;

 • Rješava financijske, stručne i organizacijske problematike Društva;

 • Saziva i određuje dnevni red skupštine;

 • Priprema prijedloge i izvješća o radu i stanju Društva;

 • Odlučuje o zaključivanju Ugovora o radu s djelatnicima izvan Društva za poslove koje ne mogu obaviti članovi Društva;

 • Zaključuje stručne dogovore i ugovore sa znanstvenim i stručnim društvima i ustanovama;

 • Bira predstavnike Društva u odgovarajuća stručna tijela;

 • Radi i druge poslove sukladno Statutu i Programu Društva, te Poslovniku o svom radu.III. Prava i dužnosti članova

Članak 6.

 

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnosti:

 • prisustvovati sjednicama UO

 • raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Upravnog odbora te o njemu odlučivati,

 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Upravnog odbora,

 • sudjelovati u svim aktivnostima Upravnog odbora.

 

Članak 7.

 

Odredbe u svezi prisustva na sjednicama odbora:

 • Članovi Upravnog pdbora potvrđuju svoj dolazak na sjednicu Tajništvu Društva pismeno, elektronički ili telefonski.

 • Svaki izostanak sa sjednice odbora član mora najaviti unaprijed u razumnom vremenskom roku, sukladnom sa navedenom u Pozivu za sjednicu Upravnog odbora.

 

Članak 8.

 

Ako zbog nekog izuzetno opravdanog razloga izabrani član Upravnog odbora ne može više obavljati dužnost člana Upravnog odbora, Upravni odbor može na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora na njegovo mjesto kooptirati novog člana.

Kooptirani novi član Upravnog odbora mora biti potvrđen od strane prve slijedeće Skupštine Društva.Članak 9.

 

Član UO je dužan čuvati tajnost poslovnih podataka za koje sazna za vrijeme obnašanja članstva u Upravnom odboru.

U protivnom podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno članku 16. Statuta Društva.

 

Članak 10.

 

Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom podnošenja ostavke na članstvo u Upravnom odboru,

 • istupanjem iz Društva, danom podnošenja ostavke na članstvo,

 • isključenjem, danom konačnosti odluke o isključenju.IV. Prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika

Članak 11.

 

Predsjednik Društva po funkciji je predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

 • predstavlja i zastupa Upravni odbor,

 • saziva i predsjedava sjednici Upravnog odbora,

 • brine se o provođenju odluka Upravnog odbora,

 • jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svome radu,

 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom, te poslove koje mu povjeri, odnosno za koje ga zaduži Upravni odbor.

 

Članak 12.

 

Dopredsjednik Društva pomaže Predsjedniku Upravnog odbora u obavljanju njegovih poslova i zadaća koje mu povjeri Predsjednik Upravnog odbora u okviru njegovog djelokruga rada.

Dopredsjednik Društva  po funkciji zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i postupa sukladno članku 13. ovog Poslovnika.

 

Članak 13.

 

U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik, a njega Tajnik, te postupa sukladno članku 12. ovog Poslovnika.

 

Članak 14.

 

Tajnik Društva :

 • organizira sjednice Upravnog odbora,

 • brine o organizaciji i administrativnim poslovima Upravnog odbora,

 • organizira pripremu i izradu općih akata,

 • obavlja druge poslove po odluci predsjednika Upravnog odbora.


V. Prava i dužnosti biranih članova upravnog odbora

Članak 15.

 

Birani član Upravnog odbora:

 • Aktivno prisustvuje sjednicama Upravnog odbora

 • obavlja druge poslove po odluci predsjednika Upravnog odbora

 • obavlja djelatnosti sukladno posebnim odlukama Upravnog odbora


VI. Način sazivanja, tijek i poslovni red na sjednici upravnog odbora

Članak 16.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje saziva Predsjednik.

Na zahtjev najmanje dva (2) člana Upravnog odbora, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnositelj zahtjeva traži. U slučaju da to odbije, podnositelji predaju zahtjev Tajniku te on saziva  sjednicu.  

 

Članak 17.

 

Članu Upravnog odbora dostavlja se najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice, poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članu se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, odnosno na samoj sjednici.

 

Članak 18.

 

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinom predmetom ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.

Svaki član može tražiti nadopunu dnevnog reda, o kojoj se glasuje.

 

Članak 19.

 

U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati svi oni kojima je Predsjednik uputio poziv za sjednicu. Gost će biti udaljen sa sjednice ako bude ometao u radu članove Upravnog odbora.

 

Članak 20.

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika. Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru. Predsjednik daje članu riječ po redoslijedu prijave.

 

Članak 21.

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od teme, Predsjednik će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda Predsjednik će mu oduzeti riječ.

 

Članak 22.

 

Predsjednik otvara i zaključuje sjednicu Upravnog odbora.

Nakon otvaranja sjednice, Predsjednik utvrđuje nazočnost članova.

Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočno tri (3) ili više članova Upravnog odbora odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica se može iznimno održati, ako sjednici nije nazočan broj članova iz prethodnog stavka ovog članka, ako se radi o primanju na znanje određenih informacija vezano za rad Upravnog odbora.

 

Članak 23.

 

U  slučaju potrebe donošenja određenih odluka članovi Upravnog odbora mogu se o njima očitovati naknadno i putem elektroničkog glasovanja (e-pošta), konferencijske veze odnosno putem faksa kako bi se osigurao aktivan rad Upravnog odbora, o čemu treba biti postignuta suglasnost prisutnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 24.

 

Svaki prisutni član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

 

Članak 25.

 

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Upravni odbor ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se odlučivanje o pojedinoj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu.

Predsjednik zaključuje raspravu po pojednoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

 

Članak 26.

 

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora. Glasovanje je javno.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik Upravnog odbora poziva članove da se izjasne tko je "ZA" prijedlog, zatim tko je "PROTIV", odnosno da li se tko suzdržava od glasovanja.

Poimenično glasovanje provodi se na način da Predsjednik poziva članove koji se izjašnjavaju "ZA", "PROTIV", "SUZDRŽAN" od glasovanja.

Predsjednik objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 27.

 

Sjednice Upravnog odbora traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Članak 28.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama i zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. O izradi zapisnika brine Tajnik, odnosno drugi član Upravnog odbora kojeg za to zaduži Predsjednik.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik i Poslovni tajnik.

 

Članak 29.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
U Opatiji, 14. travnja 2012. godine.
M.P.

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing.

Predsjednik Društva

bee-with-my-myer-lemon-tree_w725_h544.jpg

8. NACIONALNA KONFERENCIJA O SIGURNOSTI I KAKVOĆI PČELINJIH PROIZVODA – INSTITUCIONALNA ZAŠTITA KVALITETE

8. NACIONALNA KONFERENCIJA O SIGURNOSTI I KAKVOĆI PČELINJIH PROIZVODA – INSTITUCIONALNA ZAŠTITA KVALITETE

 

Ovogodišnje, osmo po redu nacionalno okupljanje proizvođačke, stručne i znanstvene zajednice, održava se 06.04.2018. godine u Centru za kulturu Grada Novi Vinodolski.


O KONFERENCIJI

Prošlogodišnja „Sedma Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Kako dalje?“, dala je mnogobrojne odgovore, ali i postavila neodgovorena određena pitanja. S time su pred organizatore ovogodišnjeg izdanja Konferencije postavljeni izraženi programski ali i značajni sadržajni izazovi. Ovogodišnje, osmo po redu okupljanje proizvođačke, stručne i znanstvene zajednice, na nacionalnoj razini, uz sudjelovanje uglednih gostiju iz inozemstva provodi se pod nazivom „Osma Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Institucionalna zaštita kvalitete“.

Ona se održava 06. travnja 2018. godine  u Kulturnom centru Novog Vinodolskog, grada koji predstavlja kolijevku pisane hrvatske pčelarske povijesti.  Novi Vinodolski baštini “Vinodolski zakonik” iz 1288. godine, najstariji cjelovito sačuvani spomenik običajnog prava na hrvatskome jeziku, u kojem se susreću prve odredbe pčelarskog prava u hrvatskoj pravnoj povijesti.

 

Prijepis „Vinodolskog zakonika“ iz 16. stoljeća. Izvornik je nastao 1288. godine i do danas nije sačuvan

 

U skladu sa svojim nazivom Konferencija je namijenjena sagledavanju odrednica zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, kakvoće i podrijetla pčelinjih proizvoda no isto tako i institucionalnim i vaninstitucionalnim aspektima njihove primarne proizvodnje. Tematski je vezana uz aktualnosti vezane uz percepciju kakvoće pčelinjih proizvoda i njihovih prerađevina. Posebno se pri tome naglašava i valorizacija sigurnosnih značajki njihove uporabe u okviru važećih tržišnih i vantržišnih mehanizama. Polemike koje se konstantno vode unutar sektora vrlo su dinamične. Stoga predstavljaju dodatni motiv u nastojanju kako bi se na raspolaganje stavila i podijelila vlastita iskustva, kako unutar tako i izvan okvira samog proizvodnog procesa.

Na ovoj se Konferenciji, organiziranoj na državnoj razini, zaključno očekuje kvalitetan i intenzivan jednodnevni program. Njime će se još jednom omogućiti jedinstvena priliku za raspravu među sudionicima te razmjenu informacija i ideja od značaja za sigurnost pčelinjih proizvoda kako tijekom proizvodnje kao i prilikom njihove uporabe. Ovaj, sada već tradicionalni skup okuplja kako pčelarske praktičare tako i cjelovitu pčelarsku struku involviranu u razne aspekte osiguranja sigurnosti i kakvoće pčelinjih proizvoda i kao stručno-znanstveni skup, jedinstven je po tome što se na jednom mjestu sastaju i razmjenjuju podatke, predstavnici i primarne pčelarske proizvodnje i pčelarske znanosti.

MJESTO ODRŽAVANJA

Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski
Korzo hrvatskih branitelja 2
51250 Novi Vinodolski (Povijesna jezgra)

 ORGANIZATORI

 • Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije
 • Hrvatski pčelarski savez
 • Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 • Udruga pčelara grada Novi Vinodolski
 • Biopčela, Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike, Rijeka
 • Udruga pčelara Kadulja, Otok Krk
 • Pčelarsko društvo Rab
 • Udruga proizvođača meduna, Vrbovsko
 • Pčelarska udruga grada Čabra
 • Pčelarska udruga Matulji
 • Pčelarsko društvo Kuš grada Crikvenice i općine Vinodolske
 • Pčelarska udruga Kastav
 • Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda, Rijeka
 • Udruga proizvođača meda od kadulje, Omišalj
 • Učilište Apis, Velika Gorica

 INSTITUCIONALNA PODRŠKA

 • Ministarstvo poljoprivrede RH
 • Primorsko-goranska županija
 • Grad Novi Vinodolski
 • Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog
 • LAG Vinodol
 • Hrvatski institut za ruralni razvoj, pčelarstvo, lovstvo i ekologiju
 • Hrvatsko apiterapijsko društvo

PROGRAM KONFERENCIJE


Program i ostale informacije o konferenciji preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac za sudjelovanje na konferenciji preuzmite OVDJE.


Petak, 06. travnja 2018. godine

PRIJAVA NA KONFERENCIJU

 Sudjelovanje na Konferenciji je besplatno!

Prijave se vrše putem ispunjenog Prijavnog obrasca za sudjelovanje na Konferenciji. Prijavu je moguće izvršiti i osobno, na sam dan održavanja Konferencije.

Prijava se dostavlja na e-adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

ili poštom na adresu:
Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Krešimirova 52/A, Rijeka HR 51000

(NAPOMENA: za Osmu Nacionalnu konferenciju o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda –Institucionalna zaštita kvalitete)

Sudionici Konferencije dobit će potvrdnice Organizatora o prisustvovanju na Konferenciji te pisani Zbornik radova s Konferencije.

 TEHNIČKE INFORMACIJE

 Dodatne informacije vezano za organizaciju i ostale tehničke detalje Konferencije, dostupne su upitom na:

Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Krešimirova 52/A, Rijeka HR 51000
Tel. +385 (0)51 334 530  Fax. +385 (0)51 213 948
Kontakt:  doc.dr.sc. Dražen Lušić: 00385 (0)91 794-22-81